Sprawozdanie merytoryczne 2012

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI SUCHA KOSZALIŃSKA
ZA OKRES 1.01.2012 – 31.12.2012

I.    INFORMACJE PODSTAWOWE

1.    Pełna nazwa
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska

2.    Data rejestracji
9 stycznia 2008 r.

3.    Siedziba
76-003 Sucha Koszalińska
ul. Koszalińska 47

4.    Numer konta bankowego
Bank Ochrony Środowiska o/Koszalin
Rachunek bieżący: 72 1540 1043 2104 8105 8936 001
Rachunek pomocniczy (1) – 18 1540 1043 2104 8105 8936 003
Rachunek pomocniczy (2) – 88 1540 1043 2104 8105 8936 0004
KRS: 296669
NIP: 499 056 36 83

5.    Struktura organizacyjna
ZARZĄD:
Prezes Stowarzyszenia: Tomasz Tesmer
Z-ca Prezesa: Agnieszka Wątroba
Skarbnik: Krystyna Tesmer
Sekretarz: Elżbieta Niedbała
Członek:  Jadwiga Cieślik

KOMISJA REWIZYJNA:
Przewodniczący: Waldemar Blinstrub
Członek: Katarzyna Wojtan
Członek: Ryszard Jarząbek 

II.    OPIS DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI – CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

1.    Cele statutowe
a)    inicjowanie i kierowanie działań społecznych, edukacyjnych i gospodarczych na rzecz rozwoju oświaty, kultury, nauki, sportu i rekreacji,
b)    wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki,
c)    inspirowanie działań na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej,
d)    współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i podmiotami, których pomoc organizacyjna i finansowa może przyczynić się do rozwoju wsi, regionu,
e)    popieranie i wspomaganie inicjatyw młodzieżowych,
f)    wypoczynek dzieci i młodzieży, krajoznawstwo i turystyka społeczna,
g)    działania na rzecz aktywizacji społecznej i kulturalnej młodzieży,
h)    aktywizacja ludzi starszych, integracja międzypokoleniowa,
i)    inspirowanie do działań na rzecz rozwoju przedsiębiorstw, alternatywnych źródeł dochodu gospodarstw oraz tworzenie nowych miejsc pracy,
j)    poprawa standardu życia społeczności wiejskiej,
k)    pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturalnej,
l)    upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim,
m)    realizowanie wniosków i postulatów członków Stowarzyszenia, w granicach dozwolonych prawem.

2.    Opis działalności stowarzyszenia za rok 2012

Zgodnie z celami organizacji Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska podjęło się szeregu działań mających na celu rozwój wsi Sucha Koszalińska.


Zgodnie z ustaleniami Walnego Zebrania Członków z dnia 10 marca 2012 r. Zarząd nie podjął się działalności na rzecz prowadzenia Szkoły Podstawowej w Suchej Koszalińskiej. Jednocześnie zgodnie z ustaleniami wspierał działalność placówki poprzez organizację zajęć edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży.


W 2012 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska we współpracy z Urzędem Gminy i Miasta w Sianowie zapewniło funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Suchej Koszalińskiej. Dzięki wsparciu finansowemu Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie, na świetlicy zatrudniony był pracownik, zajmujący się animacją społeczną dzieci i młodzieży (umowa o pracę z Urzędem Gminy i Miasta w Sianowie).


W roku 2012, podobnie jak miało to miejsce w roku poprzednim skupiono się na pozyskiwaniu środków zewnętrznych umożliwiających rozwój wsi jak i samej organizacji. W tym celu opracowano 6 wniosków, z których 4 otrzymały dofinansowanie. Były to projekty:

1. „Centra Edukacyjne w Gminie Sianów” - dofinansowany ze środków Województwa Zachodniopomorskiego i Gminy Sianów, w łącznej kwocie 13 800,00 zł (Woj. Zachodniopomorskie 10 000 zł, Gmina Sianów 3 800 zł). Projekt zakładał podniesienie umiejętności i kwalifikacji z zakresu języka obcego oraz matematyki wśród dzieci z miejscowości Sucha Koszalińska, Skibno oraz Iwięcino. Z proponowanych w ramach projektu zajęć z języka angielskiego skorzystało łącznie 80 osób, z matematyki łącznie 60 osób. Średnia liczba dzieci na zajęcia z języka angielskiego w jednej miejscowości wyniosła nieco ponad 12 osób (12,23) z matematyki nieco ponad 13 osób (13,16). W ramach zadania przeprowadzono łącznie w 3 miejscowościach 132 godziny zajęć z języka angielskiego oraz 132 godziny zajęć z matematyki.

2. „Sianowski Centrum Organizacji Pozarządowych” – dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Gminy Sianów, w łącznej kwocie 62 179,00 zł. Przedsięwzięcie zakładało wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne dla 10 organizacjom pozarządowym działającym na terenie Gminy Sianów. Zadanie realizowane w partnerstwie z Gminą Sianów obejmowało m.in. pomoc infrastrukturalną, szkoleniową, księgową, prawną i marketingową. W ramach zadania uruchomiono wspólny sekretariat oraz udostępniono 10 organizacjom pozarządowym w Skibnie zaplecze infrastrukturalne w postaci 2 pomieszczeń biurowych wyposażonych w niezbędny sprzęt oraz sale wykładową. Ponadto wsparto działalność III sektora poprzez system pięciu modułów szkoleniowych, w których udział wzięło 41 osób. Dodatkowo organizacje przez okres trwania projektu korzystały z usług tutoringowych (100 godz.), dzięki czemu opracowano 10 Planów rozwoju organizacji. Organizacje wsparte zostały także poprzez usługi marketingowe (2 organizacje) i księgowe (8 organizacji).


3.  „Sianowskie Centrum Trzeciego Wieku” - dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (40 000 zł) oraz Gminy Sianów (1 110 zl). Przedsięwzięcie zakładało aktywizację aktualną, psychiczną i fizyczną grupy 32 osób w wieku powyżej 60 roku życia. W ramach zadania organizowano cykliczne zajęcia obejmujące warsztaty: językowe, komputerowe, plastyczne, muzyczne oraz rekreacyjno – zdrowotne. Ponadto organizowano wykłady tematyczne oraz wycieczki integracyjne dla uczestników zadania. Projekt kontynuowany jest w 2013 r. 


4. Kapitał na przyszłość – projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, działanie 9.1.2. Przedsięwzięcia zakłada wyrównanie szans edukacyjnych 156 uczniów 4 szkół z terenu Gminy Sianów (SP Sucha Koszalińska, SP Iwięcino, SP nr 1 w Sianowie, ZS w Dąbrowie), ze szczególnym uwzględnieniem podniesienia poziomu edukacji ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, poprzez kompleksowe wsparcie edukacyjne i rozwój osobisty. Przedsięwzięcie szacowane na kwotę 865 750,00 zł, pokryte w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Gminy Sianów, realizowane będzie w okresie do 30 lipca 2015 r. W ramach zadania dzieci zorganizowane mają dodatkowe zajęcia obejmujące przedmioty tj: matematyka, przyroda, języka polski, język angielski oraz warsztaty informatyczno-dziennikarskie. Ponadto uczestnicy zadania objęci są wsparciem edukacyjno-psychologicznym, którego efektem ma być opracowanie indywidualnych ścieżek rozwoju edukacyjnego dzieci. Zajęcia edukacyjne uzupełniają także zielone szkoły przewidziane na okres wakacyjny w roku 2014 oraz 2015. Ponadto poszczególne szkoły doposażone zostały w zestawy komputerowe 17 szt. z czego 6 szt. do SP w Suchej Koszalińskiej, 4 tablice interaktywne  i projektory (po 1 dla każdej ze szkół) oraz 16 dyktafonów (po 4 dal każdej ze szkół). W związku z trwającą procedurą podpisania umowy na realizację zadania rozpoczęto zadanie w dniu 1.10.2012 r. W roku 2012 r. przedsięwzięcie nie generowało kosztów.

Projekty złożone przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska, które nie otrzymały dofinansowania obejmowały zagadnienia:
1.  „Stawiam na pracę ” – projekt złożony do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zakładał podniesienie zdolności zatrudnienia 12 osób zamieszkałych na terenie gminy Sianów i przygotowanie ich do podjęcia pracy poza rolnictwem poprzez wyposażenie beneficjentów w niezbędne kwalifikacje i umiejętności. Założenie miały być osiągnięte poprzez organizację kursu prawa jazdy, szkoleń komputerowych oraz szkoleń specjalistycznych podnoszących kwalifikację i wskazujących alternatywne źródła dochodu.


2. „Strategiczna trwałość – nowe standardy informacji i komunikacji w Powiecie Koszalińskim” – projekt złożony w ramach Szwajcarsko – Polskiego programu Współpracy, w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, zakładał usprawnienie procesu komunikacji pomiędzy organizacjami powiatu koszalińskiego z instytucjami publicznymi, wyposażenie społeczności w nowoczesne narzędzia dialogu i współdziałania, a także wiedzę z zakresu ich wykorzystywania.

3.    Opis działalności Zarządu za rok 2012

Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska, zgodnie z postanowieniami statutu w 2012 r. odbył 1 posiedzenie. Nie podjęto żadnych uchwał.

4.    Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków w 2012 r. miało miejsce w dniu 10 marca 2012 r. zwołane zostało zgodnie z postanowieniami statutu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska. Walne zebranie podjęło 5 uchwał dotyczących:
1.    Uchwała nr 1/2012 z dnia 10.03.2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska za rok 2011.
2.    Uchwała nr 2/2012 z dnia 10.03.2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia Na Recz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska za rok 2011.
3.    Uchwała nr 3/2012 z dnia 10.03.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2011.
4.    Uchwała nr 4/2012 z dnia 10.03.2012 r.. w sprawie rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska.
5.    Uchwała nr 5/2012 z dnia 10.03.2012 r.. w sprawie uzupełnienia składu zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska.

III.    Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł oraz informacją o poniesionych kosztach

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 118 711,65
Składki brutto określone statutem 200,00
Dotacje 117 089,00
Darowizny 1 337,90
Inne przychody 84,75

 

 

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 118 626,39
Koszty realizacji projektu „Centra Edukacyjne w Gminie Sianów” 13 835,74
Koszty realizacji projektu „Sianowskie Centrum Organizacji Pozarządowych” 62 527,95
Koszty realizacji projektu „Sianowskie Centrum Trzeciego Wieku” 41 612,20
Koszty obsługi bankowej 370,50
Koszty administracyjne 280,00

Prowadzona przez Stowarzyszenie działalności w całości mieści się w działalności nieodpłatnej, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Kontakt

Sołtys: Ryszard Wątroba, 604 400 355
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Morska 4/1
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Press