Sprawozdanie merytoryczne 2008

 

I. Informacje podstawowe

1. Pełna nazwa
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska
2. Data rejestracji
9 stycznia 2008 r.
3. Siedziba
76-003 Sucha Koszalińska
ul. Koszalińska 47
4. Numer konta bankowego
Bank Gospodarki Żywnościowej 0/Koszalin
96 2030 0045 1110 0000 0148 6260
KRS: 296669
NIP: 499 056 36 83
5. Struktura organizacyjna

Zarząd:
Prezes Stowarzyszenia: Tomasz Tesmer
Z-ca Prezesa: Tadeusz Banaśkiewicz
Skarbnik: Krystyna Tesmer
Sekretarz: Elżbieta Niedbała
Członek: Jadwiga Cieślik
Członek: Ryszard Gniadek

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Waldemar Blistrub
Członek: Katarzyna Wojtan
Członek: Ryszard Jarząbek

II. Opis działalności organizacji – część merytoryczna

1. Cele statutowe
a) inicjowanie i kierowanie działań społecznych, edukacyjnych i gospodarczych na rzecz rozwoju oświaty, kultury, nauki, sportu i rekreacji,
b) wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki,
c) inspirowanie działań na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej,
d) współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i podmiotami, których pomoc organizacyjna i finansowa może przyczynić się do rozwoju wsi, regionu,
e) popieranie i wspomaganie inicjatyw młodzieżowych,
f) wypoczynek dzieci i młodzieży, krajoznawstwo i turystyka społeczna,
g) działania na rzecz aktywizacji społecznej i kulturalnej młodzieży,
h) aktywizacja ludzi starszych, integracja międzypokoleniowa,
i) inspirowanie do działań na rzecz rozwoju przedsiębiorstw, alternatywnych źródeł dochodu gospodarstw oraz tworzenie nowych miejsc pracy,
j) poprawa standardu życia społeczności wiejskiej,
k) pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturalnej,
l) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim,
m) realizowanie wniosków i postulatów członków Stowarzyszenia, w granicach dozwolonych prawem.

2. Opis działalności stowarzyszenia za rok 2008

Zgodnie z celami organizacji Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska podjęło się szeregu działań mających na celu rozwój wsi Sucha Koszalińska. W roku 2008 skupiono się głównie na powstaniu Młodzieżowego Klubu Wiejskiego pełniącego role świetlicy wiejskiej oraz organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży. Środków na ten cel szukano poprzez udział w 6 konkursach prowadzonych przez Urząd Gminy i Miasta Sianów oraz Organizacje Grantowe zarejestrowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Z pośród 6 złożonych wniosków 4 zostały rozpatrzone pozytywnie. Były to projekty:
1. „Młodzieżowy Klub Wiejski" - dofinansowany ze środków Fundacji J&S Pro Bono Poloniae, program „Aktywna Wiosna", w kwocie 8 000 zł. Projekt polegał na remoncie przejętego przez Bibliotekę Publiczną Gminy i Miasta Sianów a użyczonego Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska, byłego magazynu Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska oraz otwarciu „Młodzieżowego Klubu Wiejskiego" pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej. Projekt zrealizowany został w partnerstwie z nieformalną grupą młodzieżową „Szarlotki Sucha", która otrzymała dotację na ten sam cel z programu „Make a Connection", prowadzonego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Otwarcie świetlicy nastąpiło 30 sierpnia 2008 r.
2. „Klub Małego Anglisty" – prowadzony przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy i Miasta Sianów. Projekt zakładał organizacje zajęć dla dzieci i młodzieży wiejskiej przez okres 10 dni. Z programu skorzystało 13 osób.
3. „Klub Młodego Anglisty" - prowadzony przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy i Miasta Sianów. Projekt zakładał organizacje zajęć dla dzieci i młodzieży z Sianowa. Z programu skorzystało 17 osób.
4. „Sucha kraina gdzie diabeł Kosmatek bywał" – dofinansowany ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Nauka dla Środowiska, program „Działaj Lokalnie" w kwocie 6 000 zł. Projekt zakładał promocję lokalnej kultury wśród dzieci i młodzieży, poprzez organizację zajęć opartych na legendach o Suchej Koszalińskiej i okolicach. Efektem programu było wydanie publikacji w ilości 500 szt. opisujących legendy spisane przez Antoniego Tesmera.

Projekty, które nie otrzymały dofinansowania to:
1. „Młodzieżowa aktywacja" – projekt złożony do Fundacji Wspomagania Wsi, który polegał na utworzeniu przez dzieci i młodzież ścieżki ekologicznej w parku wiejskim w Suchej Koszalińskiej
2. „Suche wi@domości" – projekt złożony do Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, który zakładał utworzenie gazetki wiejskiej prowadzonej przez młodzież z Suchej Koszalińskiej.

3. Opis działalności Zarządu za rok 2008

Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska, zgodnie z postanowieniami statutu w 2008 r. odbył 6 posiedzeń, podejmując 1 uchwałę w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości (uchwała nr 1/2008 z dnia 12 stycznia 2008 r.)

4. Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków w 2008 r. miało miejsce w dniu 4 stycznia 2008 r. Zwołane zostało na skutek Zarządzenia Sądu Rejonowego w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (sygnatura 8960/07/424) z dnia 10 grudnia 2007 r.
Walne Zebranie Członków podjęło 1 uchwałę „zmieniającą uchwałę nr 2/2007 z dnia 31 października 2007 r. w sprawie przyjęcia statutu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska"

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł oraz informacją o poniesionych kosztach

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego
15 734,85
Składki brutto określone statutem
380,00
Dotacje
14 000,00
Inne przychody
1 354,85

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego
15 607,25
Koszty realizacji projektu „Młodzieżowy Klub Wiejski"
8 852,87
Koszty realizacji projektu „Sucha – kraina gdzie diabeł Kosmatek bywał"
6 270,00
Koszty obsługi bankowej
140,00
Koszty administracyjne
344,38

Prowadzona przez Klub działalności w całości mieści się w działalności nieodpłatnej, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Kontakt

Sołtys: Ryszard Wątroba, 604 400 355
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Morska 4/1
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Press