Sprawozdanie merytoryczne 2010

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska
za okres 1.01.2010 – 31.12.2010

I. Informacje podstawowe

1. Pełna nazwa
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska
2. Data rejestracji
9 stycznia 2008 r.
3. Siedziba
76-003 Sucha Koszalińska
ul. Koszalińska 47
4. Numer konta bankowego
Bank Ochrony Środowiska o/Koszalin
Rachunek bieżący: 72 1540 1043 2104 8105 8936 001
Rachunek pomocniczy (1) – 45 1540 1043 2104 8105 8936 002
Rachunek pomocniczy (2) – 18 1540 1043 2104 8105 8936 003
KRS: 296669
NIP: 499 056 36 83

5. Struktura organizacyjna
Zarząd:
Prezes Stowarzyszenia: Tomasz Tesmer
Z-ca Prezesa: Tadeusz Banaśkiewicz
Skarbnik: Krystyna Tesmer
Sekretarz: Elżbieta Niedbała
Członek:  Jadwiga Cieślik
Członek: Ryszard Gniadek

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Waldemar Blinstrub
Członek: Katarzyna Wojtan
Członek: Ryszard Jarząbek 
II. Opis działalności organizacji – część merytoryczna

1. Cele statutowe
a) inicjowanie i kierowanie działań społecznych, edukacyjnych i gospodarczych na rzecz rozwoju oświaty, kultury, nauki, sportu i rekreacji,
b) wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki,
c) inspirowanie działań na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej,
d) współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i podmiotami, których pomoc organizacyjna i finansowa może przyczynić się do rozwoju wsi, regionu,
e) popieranie i wspomaganie inicjatyw młodzieżowych,
f) wypoczynek dzieci i młodzieży, krajoznawstwo i turystyka społeczna,
g) działania na rzecz aktywizacji społecznej i kulturalnej młodzieży,
h) aktywizacja ludzi starszych, integracja międzypokoleniowa,
i) inspirowanie do działań na rzecz rozwoju przedsiębiorstw, alternatywnych źródeł dochodu gospodarstw oraz tworzenie nowych miejsc pracy,
j) poprawa standardu życia społeczności wiejskiej,
k) pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturalnej,
l) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim,
m) realizowanie wniosków i postulatów członków Stowarzyszenia, w granicach dozwolonych prawem.

2. Opis działalności stowarzyszenia za rok 2010

Zgodnie z celami organizacji Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska podjęło się szeregu działań mających na celu rozwój wsi Sucha Koszalińska.
Zgodnie z ustaleniami Walnego Zebrania Członków z dnia 9 marca 2010 r. Zarząd podjął próbę znalezienia środków na tablice informacyjne opisujące działalność Stowarzyszenia oraz historii wsi Sucha Koszalińska. Przedstawiciele Zarządu szukali możliwości sfinansowania w/w inicjatyw w ramach konkursów ofert ogłaszanych przez administrację krajową oraz tzw. środków „unijnych”. Niestety żadne żaden z konkursów nie dawał możliwości pozyskania środków na powyższe działania.
W 2010 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska we współpracy z Biblioteką Publiczną Gminy i Miasta Sianów zapewniło funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Suchej Koszalińskiej. Dzięki wsparciu finansowemu Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie, w okresie styczeń-wrzesień 2010 r. na świetlicy zatrudniony był pracownik, zajmujący się animacją społeczną dzieci i młodzieży (umowa o pracę z Biblioteką Publiczną Gminy i Miasta Sianów). Nie podjęto próby rozbudowy świetlicy ze względu na niewielkie zainteresowanie społeczne daną inicjatywą. 
W roku 2010, podobnie jak miało to miejsce w roku poprzednim skupiono się na pozyskiwaniu środków zewnętrznych umożliwiających rozwój wsi jak i samej organizacji. W tym celu opracowano 9 wniosków, z których 5 otrzymało dofinansowanie. Było to projekty:
1. „Szkoła tradycji i dziedzictwa kulturowego” – dofinansowany ze środków Województwa Zachodniopomorskiego i Gminy Sianów, w łącznej kwocie 6 600 zł (5 000 zł Woj. Zachodniopomorskie, 1 500 zł Gmina Sianów). Założeniem projektu była promocja wartości kulturowych Pomorza Środkowego wśród dzieci i młodzieży, poprzez organizację warsztatów rzeźbiarstwa i malarstwa dla 15 beneficjentów z Gminy Sianów.
2. „Akademia Liderek Lokalnych” – dofinansowany z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, w kwocie 29 510 zł. Założeniem projektu było wyłonienie i przygotowanie 15 kobiet z terenu Gminy Sianów, które zdobyły podstawową wiedzę i umiejętności umożliwiające im pełnienie aktywnych ról społecznych i prowadzenia samodzielnej animacji na poziomie sołectwa. W ramach zadania przeprowadzono 3 warsztaty tematyczne i opracowano 3 Społeczne Plany Działania dla miejscowości Węgorzewo, Wierciszewo oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Sianowie.
3. „Akademia Młodego Lidera” - dofinansowany ze środków Województwa Zachodniopomorskiego i Gminy Sianów, w łącznej kwocie 10 150 zł (Woj. Zachodniopomorskie 7 000 zł, Gmina Sianów 3 150 zł). Projekt zakładał zainteresowanie młodzieży z terenu Gminy Sianów do prowadzenia samodzielnej animacji poprzez organizację 3 warsztatów szkoleniowych dla 12 osób. Efektem prac było przegotowanie 2 Społecznych Planów Działania dla  miejscowości Dąbrowa i Sieciemin.
4. „Sianowski Inkubator Ekonomii Społecznej” – dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w kwocie 526 420 zł (49 960 zł w 2010 r.). Przedsięwzięcie, które będzie kontynuowane w 2011 r. zakłada wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne dla 12 Podmiotów Ekonomii Społecznej działającej na terenie Gminy Sianów. Zadanie realizowane w partnerstwie z Gminą Sianów obejmuje m.in. pomoc szkoleniową, księgową, prawną i marketingową.
5. „Liderzy lokalni Gminy Sianów” - dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w kwocie 42 280 zł (realizację projektu przewidziano na rok 2011). Przedsięwzięcie zakłada podniesienie kwalifikacji społecznych 20 aktywnie działających mieszkańców Gminy Sianów dla prowadzenia animacji społecznej na poziomie lokalnym. W ramach zadania zorganizowane zostaną zajęcia obejmujące m.in. warsztaty kreatywności, autoprezentacji, pracy w grupie, pierwszej pomocy czy animacji czasu wolnego. Proponowane zajęcia odbywać się będą w wybranych miejscowościach Gminy Sianów.

Ponadto Stowarzyszenie kontynuowało projekt pn. „Akademia Liderów” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w łącznej kwocie 48 860 zł (19 738,81 zł w 2010 r., pozostałą sumę 29 121,19 zł wydatkowano w 2009 r.). Założeniem projektu było przygotowanie 15-osobowej grupy z Gminy Sianów do pełnienia roli lidera i animatora społecznego, poprzez organizację szkoleń specjalistycznych i warsztatów lokalnych. 
Stowarzyszenie w danym okresie użyczyło także konta bankowego grupie nieformalnej „Zaktywizowany Kędzierzyn”, które przy wykorzystaniu osobowości prawnej Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska otrzymało dotację w wysokości 4 500 zł, na realizację zadania „Serce wsi”. Grant przyznała Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w ramach programu „Make a Connection”.

Projekty złożone przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska, które nie otrzymały dofinansowania obejmowały zagadnienia:
1. „Szkoła tradycji i dziedzictwa kulturowego ” – projekt złożony do Fundacji Nauka dla Środowiska zakładał organizację zajęć warsztatowych z zakresu malarstwa i rzeźbiarstwa dla dzieci i młodzieży.
2. „Aktywne społeczeństwo” – projekt złożony w ramach działania 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zakładał przygotowanie 15 kobiet z terenów wiejskich do udziału w wyborach samorządowych. 
3. „Aktywny III sektor” - projekt złożony w ramach działania 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zakładał podniesienie kompetencji członków organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Sianów poprzez szereg warsztatów i szkoleń.
4. „Poczytam ci, mamo” - projekt złożony w ramach działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zakładał rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć tematycznych za zakresu pisania, czytania oraz warsztatów teatralnych.

W ramach swojej działalności organizacja pozyskała w 2010 r. kwotę 115 958,81 zł (suma dotycząca wyłącznie dotacji).
W danym roku przeprowadzono także 4 kontrole zlecone przez:
1.  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – kontrola w terminie 19-21 kwietnia 2010 r. dotyczyła prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej w latach 2009-2010 na zadanie „Akademia Liderów” (umowa nr UDA-POKL.07.03.00-32-025/09 z dnia 23.09.2009 r.). Kontrola wykazała prawidłową realizację zadania.
2. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – kontrola w terminie 14-18 czerwca 2010 r. dotyczyła prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej w 2009 r. na zadanie „Akademia Liderek Lokalnych” (umowa nr 9/2009 z dnia 23 listopada 2009 r.). Kontrola wykazała prawidłową realizację zadania.
3. Urząd Gminy i Miasta w Sianowie – kontrola w dniu 30 listopada 2010 r. dotyczyła prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej w 2010 r. na realizację zadania „Szkoła tradycji i dziedzictwa kulturowego” (umowa nr RU-00064/10 z dnia 22 czerwca 2010 r.). Kontrola wykazała prawidłową realizację zadania.
4. Urząd Gminy i Miasta w Sianowie – kontrola w dniu 07 grudnia 2010 r. dotyczyła prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej w 2010 r. na realizację zadania „Akademia Młodego Lidera” (umowa nr RU-00067/10 z dnia 28 lipca 2010 r.). Kontrola wykazała prawidłową realizację zadania.

3. Opis działalności Zarządu za rok 2010

Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska, zgodnie z postanowieniami statutu w 2010 r. odbył 2 posiedzenia, podejmując 3 uchwały:
1. Uchwała nr 1/2010 z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie wykreślenia z listy członków Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska Ewy Żmijewskiej, Wojciecha Łebedyńskiego oraz Mieczysława Karasia.
2. Uchwała nr 2/2010 z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia w skład stowarzyszenia Joanny Tesmer. 
3. Uchwała nr 3/2010 z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie aneksu do planu kont.

W danym okresie Zarząd podjął także decyzję o zmianie Banku ze względu na wysokie koszty utrzymania i prowadzenia rachunku bankowego w Banku Gospodarki Żywnościowej o/Koszalin. Po rozeznaniu rynku znaleziono najkorzystniejszą ofertę i założono konto bankowe w Banku Ochrony Środowiska o/Koszalin.

4. Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków w 2010 r. miało miejsce w dniu 9 marca 2010 r. Zwołane zostało zgodnie z postanowieniami statutu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska. Walne zebranie podjęło 4 uchwały dotyczące:
1. Uchwała nr 1/2010 z dnia 09.03.2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska za rok 2009.
2. Uchwała nr 2/2010 z dnia 09.03.2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia Na Recz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska za rok 2009.
3. Uchwała nr 3/2010 z dnia 09.03.2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2009.
4. Uchwała nr 4/2010 z dnia 09.03.2010 r. w sprawie wykluczenia członków Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska.


III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł oraz informacją o poniesionych kosztach

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego
122 797,96
Składki brutto określone statutem
260,00
Dotacje
120 458,81
Inne przychody
2 079,15


Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego
122 710,89
Koszty realizacji projektu „Serce wsi”
4 500,00
Koszty realizacji projektu „Akademia Liderów”
19 742,08
Koszty realizacji projektu „Szkoła tradycji i dziedzictwa kulturowego”
6 600,00
Koszty realizacji projektu „Akademia Młodego Lidera”
10 157,46
Koszty realizacji projektu „Akademia Liderek Lokalnych”
31 353,17
Koszty realizacji projektu „Sianowski Inkubator Ekonomii Społecznej”
49 960,00
Koszty obsługi bankowej
216,50
Koszty administracyjne
181,68


Prowadzona przez Stowarzyszenie działalności w całości mieści się w działalności nieodpłatnej, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Kontakt

Sołtys: Ryszard Wątroba, 604 400 355
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Morska 4/1
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Press