Sprawozdanie merytoryczne 2009

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska
za okres 1.01.2009 – 31.12.2009

I. Informacje podstawowe

1. Pełna nazwa
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska
2. Data rejestracji
9 stycznia 2008 r.
3. Siedziba
76-003 Sucha Koszalińska
ul. Koszalińska 47
4. Numer konta bankowego
Bank Gospodarki Żywnościowej o/Koszalin
Rachunek bieżący: 96 2030 0045 1110 0000 0148 6260
Rachunek pomocniczy (1) – 47 2030 0045 1110 0000 0172 4210
Rachunek pomocniczy (2) – 46 2030 0045 1110 0000 0175 4880
KRS: 296669
NIP: 499 056 36 83

5. Struktura organizacyjna

Zarząd:
Prezes Stowarzyszenia: Tomasz Tesmer
Z-ca Prezesa: Tadeusz Banaśkiewicz
Skarbnik: Krystyna Tesmer
Sekretarz: Elżbieta Niedbała
Członek: Jadwiga Cieślik
Członek: Ryszard Gniadek

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Waldemar Blinstrub
Członek: Katarzyna Wojtan
Członek: Ryszard Jarząbek
II. Opis działalności organizacji – część merytoryczna

1. Cele statutowe
a) inicjowanie i kierowanie działań społecznych, edukacyjnych i gospodarczych na rzecz rozwoju oświaty, kultury, nauki, sportu i rekreacji,
b) wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki,
c) inspirowanie działań na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej,
d) współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i podmiotami, których pomoc organizacyjna i finansowa może przyczynić się do rozwoju wsi, regionu,
e) popieranie i wspomaganie inicjatyw młodzieżowych,
f) wypoczynek dzieci i młodzieży, krajoznawstwo i turystyka społeczna,
g) działania na rzecz aktywizacji społecznej i kulturalnej młodzieży,
h) aktywizacja ludzi starszych, integracja międzypokoleniowa,
i) inspirowanie do działań na rzecz rozwoju przedsiębiorstw, alternatywnych źródeł dochodu gospodarstw oraz tworzenie nowych miejsc pracy,
j) poprawa standardu życia społeczności wiejskiej,
k) pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturalnej,
l) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim,
m) realizowanie wniosków i postulatów członków Stowarzyszenia, w granicach dozwolonych prawem.

2. Opis działalności stowarzyszenia za rok 2009

Zgodnie z celami organizacji Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska podjęło się szeregu działań mających na celu rozwój wsi Sucha Koszalińska. Zgodnie z ustaleniami Walnego Zebrania Członków z dnia 30 marca 2010 r. przedłożono pismo do Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie z prośbą zabezpieczenie w budżecie Gminy Sianów środków na rewitalizację parku wiejskiego w Suchej Koszalińskiej. Niestety ze względu na priorytety Gminy Sianów oraz liczne inwestycje zadanie nie zostało ujęte w budżecie na rok 2010.
W roku 2009, podobnie jak miało to miejsce w roku poprzednim skupiono się głównie na pozyskiwaniu środków zewnętrznych umożliwiających rozwój wsi jak i samej organizacji. W tym celu opracowano 11 wniosków, z których 6 otrzymało dofinansowanie. Było to projekty:
1. „Przez żołądek do ... tradycji" – dofinansowany ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, w ramach konkursu „Działaj Lokalnie VI", prowadzonego przez Fundację Nauka dla Środowiska, w kwocie 3 240 zł. Projekt zakładał promocję walorów kulturowych ziemi sianowskiej poprzez organizację warsztatów kulinarnych w świetlicy wiejskiej w Suchej Koszalińskiej. Projekt finansowo wsparty został przez Urząd Gminy i Miasta w Sianowie oraz Sołectwo Sucha Koszalińska.
2. „Aktywne Społeczeństwo" – dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt zakładał aktywizację społeczeństwa wiejskiego z 4 gmin województwa zachodniopomorskiego tj. Sianów, Malechowo, Manowo i Biały Bór. W ramach zadania przeprowadzono szereg warsztatów lokalnych, których efektem było opracowanie 18 Planów Odnowy Miejscowości – dokumentów strategicznych umożliwiających sięgnięcie po środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie „Odnowa i rozwój wsi". Przedsięwzięcie wsparte zostało kwotą 43 000 zł.
3. „Akademia Liderek Lokalnych" – dofinansowany z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach „konkursu inicjatyw organizacji pozarządowych". Założeniem projektu było wyłonienie i przygotowanie 15 kobiet z terenu Gminy Sianów, które zdobyły podstawową wiedzę i umiejętności umożliwiające im pełnienie aktywnych ról społecznych i prowadzenia samodzielnej animacji na poziomie sołectwa. Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 35 850 zł.
4. „Akademia Liderów" – dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Założeniem projektu było przygotowanie 15-osobowej grupy z Gminy Sianów do pełnienia roli lidera i animatora społecznego, poprzez organizację szkoleń specjalistycznych i warsztatów lokalnych. Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 48 860 zł, z czego 19 738,81 zwrócono jako środki niewygasające (suma wpłynęła na konto stowarzyszenia 19.02.2010 r.). Projekt realizowany jest także w 2010 r.
5. „Młodzieżowy Klub Edukacyjny" – dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego w 2009 r. (11 400 zł) oraz ze środków Gminy Sianów, na podstawie otwartego konkursu ofert z zakresu edukacji, oświaty i wychowania poprzez realizację programów aktywizacji społecznej młodzieży szkolnej w 2009r. (2 900 zł). Założeniem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich poprzez organizację zajęć warsztatowych z języka angielskiego i matematyki w 3 miejscowościach (Sucha Koszalińska, Iwięcino, Sianów).
6. „Klub Młodego Anglisty" – dofinansowany ze środków Fundacji Wspomagani Wsi, w ramach programu „Pożyteczne ferie 2009", w kwocie 2 000 zł. Projekt zakładał organizację pożytecznych zajęć dla dzieci i młodzieży ze wsi Sucha Koszalińska, Kleszcze, Osieki nastawionych na promocję języka angielskiego.
Projekty złożone przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska, które nie otrzymały dofinansowania obejmowały zagadnienia:
1. „Suche wi@domości" – projekt złożony do Fundacji J&S Pro Bono Poloniae, w ramach programu „Aktywna Wiosna" zakładający organizację warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze wsi Sucha Koszalińska, prowadzących do utworzenia w miejscowości gazetki lokalnej wydawanej przez młodzież w formie papierowej oraz elektronicznej.
2. „Kulturą po oczach" – projekt złożony do Fundacji Wspomagania Wsi, w ramach programu „Kultura Bliska" zakładał utworzenie objazdowego kina oraz organizację zajęć kulturalnych poprzez warsztaty sianopleciarstwa, malarstwa oraz ginących zawodów.
3. „Będzie pięknie i wesoło" – projekt złożony do Fundacji Wspomagania Wsi, w ramach programu „Pożyteczne wakacje 2009" zakładał pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży ze wsi Sucha Koszalińska poprzez wysprzątanie parku wiejskiego oraz utworzenie kącika ekologicznego przy kościele w Suchej Koszalińskiej.
4. Akademia Liderów Lokalnych Gminy Sianów – projekt złożony Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zakładał organizację zajęć warsztatowych dla animatorów społecznych Gminy Sianów, mający na celu rozwój ich umiejętności i kompetencji.
5. Akademia Liderów Lokalnych Gminy Biały Bór – projekt złożony Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zakładał organizację zajęć warsztatowych dla animatorów społecznych Gminy Biały Bór, mający na celu rozwój ich umiejętności i kompetencji.

W ramach swojej działalności organizacja pozyskała 147 250 zł (z czego 19 738,81 zwrócono jako środki niewygasające, oddane przez Instytucję Pośredniczącą w dniu 19.02.2010 r.). Ponadto w 2009 r. nawiązano współpracę z Gminą Sianów oraz Biblioteką Publiczną Gminy i Miasta Sianów i doprowadzono do zatrudnienia pracownika prowadzącego świetlicę wiejską w Suchej Koszalińskiej. W 2009 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska zostało także członkiem „Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści", dzięki czemu organizacja będzie miała możliwość sięgnięcia po środki z Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013".

3. Opis działalności Zarządu za rok 2009

Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska, zgodnie z postanowieniami statutu w 2009 r. odbył 3 posiedzenia, ustalając m.in. harmonogram działań na II półrocze 2009 r., listę osób odpowiedzialnych za prowadzenie świetlicy wiejskiej oraz rozwiązując problem korzystania ze świetlic wiejskiej przez członków Stowarzyszenia i osoby z poza tego grona.

4. Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków w 2009 r. miało miejsce w dniu 30 marca 2009 r. Zwołane zostało zgodnie z postanowieniami statutu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska. Walne zebranie podjęło 3 uchwały dotyczące:
1. Uchwała nr 1/2009 z dnia 30.03.2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska za rok 2008.
2. Uchwała nr 2/2009 z dnia 30.03.2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia Na Recz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska za rok 2008.
3. Uchwała nr 3/2009 z dnia 30.03.2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2008.

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł oraz informacją o poniesionych kosztach

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego
133 609,49
Składki brutto określone statutem
280,00
Dotacje
127 511,19
Inne przychody
5 818,30

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego
133 596,34
Koszty realizacji projektu „Klub Młodego Anglisty"
2 068,79
Koszty realizacji projektu „Młodzieżowy Klub Edukacyjny"
14 660,00
Koszty realizacji projektu „Przez żołądek do ... tradycji"
3 298,29
Koszty realizacji projektu „Aktywne Społeczeństwo"
48 064,17
Koszty realizacji projektu „Akademia Liderów"
29 121,19
Koszty realizacji projektu „Akademia Liderek Lokalnych"
35 959,70
Koszty obsługi bankowej
159,00
Koszty administracyjne
265,20

Prowadzona przez Stowarzyszenie działalności w całości mieści się w działalności nieodpłatnej, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Kontakt

Sołtys: Ryszard Wątroba, 604 400 355
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Morska 4/1
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Press