XII Zebranie Wiejskie Sołectwa Sucha Koszalińska

 

            28 września 2017 r. – tradycyjnie w Szkole Podstawowej w Suchej Koszalińskiej – odbyło się XII już Zebranie Wiejskie Sołectwa Sucha Koszalińska bieżącej kadencji!

            Zebranie - w którym uczestniczyli: Radni Rady Powiatu w Koszalinie: Tadeusz Banaśkiewicz i Kazimierz Kuligowski, Dzielnicowy Posterunku Policji w Sianowie – mł. asp. Tomasz Bojarowicz oraz Członkowie Rady Sołeckiej Sołectwa Sucha Koszalińska: Barbara Szczerkowska, Marek Szczerkowski i Jarosław Szuplak - zgromadziło 19 osób! Członkowie Rady Sołeckiej: Bernard Pacewicz i Przemysław Tymiński – przed zebraniem - usprawiedliwili swoją nieobecność. Podobnie – Radny Rady Miejskiej w Sianowie – Grzegorz Kowalczyk.

            Zebranie – otworzył i mu przewodniczył - Sołtys Ryszard Wątroba. Protokołowała – Barbara Szczerkowska.

            Przed przedstawieniem i przyjęciem „Porządku zebrania”, obecni wysłuchali informacji, że Zebranie Wiejskie odbywa się w drugim wyznaczonym terminie, cztery dni po 50. rocznicy – uroczystego – oddania do użytku obecnego budynku Szkoły Podstawowej w Suchej Koszalińskiej. 

            Następnie Zebrani, przyjęli przedstawiony przez Przewodniczącego „Porządek zebrania” – jak niżej! Obecni – uprawnieni do głosowania -  przegłosowali wniosek jednogłośnie pozytywnie!

                Porządek  zebrania:

            1.  Otwarcie  zebrania i stwierdzenie quorum.

            2.  Przedstawienie i przyjęcie „Porządku  zebrania”.

            3.  Przyjęcie  Protokołu  z  ostatniego  zebrania,  odbytego 20 czerwca 2017 r.

            4. Przedstawienie Dzielnicowego Posterunku Policji w Sianowie na rejon IV, obejmujący Sołectwo Sucha Koszalińska – mł. asp. Tomasza Bojarowicza.

            5. Przedstawienie propozycji „Kalendarza sołeckiego na rok 2018” oraz „Priorytetów Sołtysa i Rady Sołeckiej na rok 2018 i do końca kadencji”.

            6. Przedstawienie propozycji rocznego  „Planu finansowo-rzeczowego Sołectwa Sucha Koszalińska na rok 2018”. Dyskusja! Podjęcie uchwały!

            7. Sprawy różne, wolne wnioski, zapytania.

            8. Zamknięcie zebrania.

            Po przyjęciu „Porządku zebrania”, Sołtys poinformował, że „Protokół”  z  ostatniego  zebrania,  odbytego 20 czerwca 2017 r., jest do wglądu do końca zgromadzenia. Jeżeli nikt nie zgłosi żadnych uwag - stwierdził dalej Sołtys - będzie to oznaczało, że Zebrani przyjęli „Protokół” bez zastrzeżeń!

            W następnym punkcie „Porządku zebrania”, obecni mieli okazję wysłuchać prezentacji mł. asp. Tomasza Bojarowicza, którego rejon służbowy obejmuje: Bielkowo, Gorzebądz, Iwięcino, Kędzierzyn, Kiełzno, Kleszcze, Kołzin, Osieki Koszalińskie, Rzepkowo, Skibienko, Skibno, Skwierzynkę, Suchą Koszalińską i Wierciszewo.

            Obecni mieli też okazję zadać szereg pytań, na które Dzielnicowy - mł. asp. Tomasza Bojarowicza, udzielał odpowiedzi.

            Pytania, które zadali między innymi: Sołtys – Ryszard Wątroba, Radni Rady Powiatu w Koszalinie: Kazimierz Kuligowski i Tadeusz Banaśkiewicz, czy Mieszkaniec Suchej Koszalińskiej – Robert Szczerkowski, dotyczyły:

            - godzin otwarcia Posterunku Policji w Sianowie. Odp.: 7.oo – 15.oo. Po godz. 15.oo oraz w dni wolne od pracy, należy dzwonić pod numer Komisariatu Policji I w Koszalinie – 94 34 29 102

            - stażu pracy w charakterze dzielnicowego. Odp.: Około 5 lat

            - numeru komórkowego do Dzielnicowego. Odp.: 571-323-686 i dodatkowo e-mail: dzielnicowy.sianow4@sc.policja.gov.pl

            - przekraczania prędkości przez kierujących pojazdami, szczególnie na ul. Darłowskiej i Koszalińskiej. Odp.: Podał adresata tego pytania. To Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego w Koszalinie –  tel. 94 34 29 374

            - numeru i spraw, z którymi należy zwracać się do Straży Miejskiej w Sianowie. Odp.: 94 31 71 586. Padły przykłady!

            Podziękowaniem za przybycie ze strony Sołtysa oraz podziękowaniem za możliwość spotkania się z Mieszkańcami ze strony Dzielnicowego, zebrani przeszli do propozycji „Kalendarza sołeckiego na rok 2018” oraz „Priorytetów Sołtysa i Rady Sołeckiej na rok 2018 i do końca kadencji”.

            O ile „Kalendarz sołecki na 2018 r.”, nie wzbudził wielkich emocji, o tyle „Priorytety Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Sucha Koszalińska na rok 2018 i do końca kadencji” – już tak!

            Po dyskusji – często gorącej – zebrani zaakceptowali, aby Priorytety wynikające z bieżących potrzeb sołectwa, stały się – jako załączniki - wnioskami z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sucha Koszalińska z dnia 28 września 2017 r.

              Po przyjęciu „Kalendarza sołeckiego na rok 2018” i zaktualizowanych „Priorytetów…”, zebrani Mieszkańcy odnieśli się do propozycji rocznego „Planu finansowo-rzeczowego na rok 2018”. W porównaniu do roku 2017, środki przydzielone Sołectwu Sucha Koszalińska na rok 2018, wzrosły z kwoty 7.957,00 zł. do kwoty 8.302,00 zł.

            Zanim przystąpiono do głosowania, Sołtys przypomniał na co – zgodnie z „Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 6 września 2011 r. w sprawie opracowania planów finansowo-rzeczowych do budżetu Gminy Sianów przez Sołectwo/Osiedle” – mogą być przeznaczone środki przydzielone sołectwu/osiedlu. Przedstawił też kwoty, które pozostały do wykorzystania w roku bieżącym: 388,91 zł. – na sprawy porządkowe, 2.145,99 zł. – na organizację imprez masowych dla mieszkańców i 191,41 zł. – na utrzymanie i doposażenie obiektów użyteczności publicznej.

            Środki finansowe przydzielone Sołectwu Sucha Koszalińska na 2018 r. w wysokości 8.302,00 zł. w głosowaniu jawnym – jednogłośnie - postanowiono przeznaczyć na:

            - sprawy porządkowe – 1.750,00 zł.,

            - organizację imprez masowych dla mieszkańców – 6.000,00 zł.,

            - utrzymanie i doposażenie obiektów użyteczności publicznej – 552,00 zł.

            Przedostatni punkt: „Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania” – stał się okazją do przedstawienia bieżących – i nie tylko – problemów Mieszkańców Sołectwa Sucha Koszalińska.

            Głos w tym punkcie – i nieco wcześniej – zabierali, między innymi, alfabetycznie biorąc: Marcin Jaruga, Robert Szczerkowski, Jarosław Szuplak i Ewa Żmijewska.

            Zabierając głos w tym punkcie, Sołtys, między innymi:

            - poinformował o sposobie wykorzystania nagród pieniężnych, uzyskanych z tytułu: II miejsca w konkursie na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”, podczas Dożynek Gminnych w Mokrem (400,oo zł – na materiały biurowe), III miejsca w Gminnym Turnieju Sołectw „Bitwa o zapałkę”, podczas Dni Ziemi Sianowskiej (1.000,oo zł – na dwie ławeczki) i II miejsce w konkursie na „Tradycyjny wieniec dożynkowy”, podczas Dożynek Powiatowych w Koszalinie (1.000,oo zł – na zakup aluminiowej „młynarki” i aluminiowej rozkładanej drabiny). Stało się to po konsultacji z zespołami Osób, które wywalczyły te nagrody i którym Sołtys składa raz jeszcze serdeczne podziękowanie.

            - przypomniał sposoby komunikowania się z Członkami Rady Sołeckiej i Mieszkańcami Sołectwa Sucha Koszalińska, łącznie ze stroną www.sucha.koszalinska.pl

            - przypomniał odpowiedź Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie – Andrzeja Lesisza, na pismo Referatu Gospodarki Komunalnej, Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, dotyczące oznakowania poziomego ścieżek rowerowych w miejscowości Sucha Koszalińska - stwierdzającą, że „wnioskowane oznakowanie oraz pozostałe zmiany w oznakowaniu poziomym wynikające ze zmiany projektu organizacji ruchu w ciągu drogi nr 203 zostaną wprowadzone w roku 2017 r., informując, że oznakowanie zostało dzisiaj, to jest 28 września 2017 r. wykonane.

            - przytoczył odpowiedź – z dnia 14 lipca 2017 r. - Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, Delegatury w Koszalinie, dotyczącej wydania opinii w sprawie wymiany nawierzchni 202-metrowego odcinka ul. Lipowej w Suchej Koszalińskiej, gm. Sianów.

            „Odpowiadając na pismo z dnia 18.11.2016 r. (data wpływu 21.11.2016 r.), oraz po przeprowadzeniu wizji lokalnej, Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie informuje, iż: (…) Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono zły stan zachowania historycznej nawierzchni z kamieni brukowych na odcinku ulicy Lipowej o długości 202 m, wymagający pilnie przeprowadzenia prac remontowych przez wzgląd na bezpieczeństwo użytkowników drogi. Z uwagi na usytuowanie w centrum historycznego układu ruralistycznego miejscowości Sucha Koszalińska, oraz ważną rolę, jaką pełni historyczna nawierzchnia w kompozycji przestrzennej ulicy Lipowej i miejscowości, zaleca się przełożenie historycznej kamiennej nawierzchni z wykonaniem prawidłowej profilacji drogi.

            Z up. ZWKZ w Szczecinie – Główny specjalista mgr inż. arch. Andrzej Fijałkowski”.

            Jednocześnie, Sołtys poinformował, że 30 sierpnia 2017 r., w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, złożył stosowne pismo w sprawie ujęcia wyżej wymienionego zadania w Budżecie Gminy na 2018 r.,

            -  pozyskaniu odpowiedzi – z dnia 25 lipca 2017 r. - z Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie, finalizującego starania o zamontowanie progów zwalniających ruch pojazdów na drodze powiatowej z Suchej Koszalińskiej do Osiek Koszalińskich na wysokości Szkoły Podstawowej i Cmentarza Komunalnego w Suchej Koszalińskiej.

            „Ustosunkowując się do pisma - Starosty Koszalińskiego – z dnia 18 lipca 2017 r. (…) w sprawie wprowadzenia wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3504Z w miejscowości Sucha Koszalińska, informuje się, iż realizacja przedmiotowego zadania będzie możliwa po uzyskaniu odpowiednich środków finansowych. Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie wystąpi do Zarządu Powiatu z wnioskiem o sfinalizowanie zadania oraz uwzględnienie go w budżecie na rok 2018.

            Po uzyskaniu środków oraz zatwierdzeniu projektu stałej organizacji ruchu, Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie przystąpi do realizacji wprowadzenia przedmiotowego urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

            Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie – Mieczysław Zwoliński”.

Podziękowaniem za obecność i aktywny udział w XII już Zebraniu Wiejskim Sołectwa Sucha Koszalińska nowej kadencji, Sołtys – Ryszard Wątroba zamknął zgromadzenie.

                                                                                                                 Ryszard Wątroba

             Ponieważ, obecni nie mieli możliwości – przez zapomnienie prowadzącego - wrócić do tematu budowy sieci gazowej w Sołectwie Sucha Koszalińska, Sołtys informuje, że po przeprowadzonych – przed zebraniem – e-mailowych i telefonicznych rozmowach z Kierownikiem Sekcji Przygotowania Inwestycji i Remontów Działu Inwestycji i Remontów Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie – Szczepanem Szcześniakiem, otrzymał 28 września 2017 r., elektronicznie niżej wymienioną informację: „ Dzień dobry! Jest ogłoszony przetarg na projekt sieci gazowej. Z uwagi na fakt, iż jest to procedura przetargu publicznego trwa to dość długo. W październiku będzie wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej. Z poważaniem: Szczepan Szcześniak”.

                                                                                                                 Ryszard Wątroba

KALENDARZ SOŁECKI 2018 - ZOBACZ - KLIKNIJ TUTAJ !!!

 

Kontakt

Sołtys: Ryszard Wątroba, 604 400 355
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Morska 4/1
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Press