Po XLVI i XLVII Sesji Rady Miejskiej w Sianowie!XLVI Sesja Rady Miejskiej w Sianowie, która odbyła się 13 listopada 2017 r. w Sianowie, została zwołana na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Sianów w trybie paragrafu 15 ust. 3 Statutu Gminy Sianów.

W przyjętym – roboczym - „Porządku obrad”, znalazł się tylko jeden punkt: „Podjęcie uchwały w sprawie połączenia zakładów budżetowych”.

Z treści - podjętej - uchwały wynika, że „Z dniem 1 stycznia 2018 r., dokonuje się połączenia zakładów budżetowych Gminy i Miasta Sianów: Zakładu Budżetowego Administracji Budynków Komunalnych w Sianowie i Gminnych Wodociągów i Kanalizacji w Sianowie, poprzez przejęcie przez Zakład Budżetowy Administracji Budynków Komunalnych w Sianowie, zwanego dalej „jednostką przejmującą”, Gminnych Wodociągów i Kanalizacji w Sianowie, zwanych dalej „jednostką przejmowaną”. Z dniem połączenia, jednostka przejmowana ulega likwidacji jako odrębny zakład budżetowy. Jednostka przejmująca z dniem połączenia, przyjmuje nazwę „Gminny Zakład Komunalny w Sianowie”.

Podczas XLVII Sesji Rady Miejskiej w Sianowie, która odbyła się 27 listopada 2017 r. w Sianowie, Sołtys Sołectwa Sucha Koszalińska, jak zwykle skorzystał z możliwości zabrania głosu w punkcie „Wystąpienia Obywatelskie”.     W swoim wystąpieniu:  

- podziękował za przygotowaną na piśmie informację o „Zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy i Miasta Sianów”, prosząc jednak o jej uszczegółowienie,

- podniósł temat godła państwowego i herbu miasta Sianowa, wiszących w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, a właściwie ich stylizacji!

-  powrócił do tematu Dożynek Gminnych w roku 2018. Przypomniał zasadę, według której były one lokalizowane w danym sołectwie lub w Sianowie, a która to zasada została w tym roku – po Dożynkach w Mokrem – złamana decyzją Komisji Rolnej Rady Miejskiej w Sianowie.

- zapytał, czy planowane do utworzenia w Parku Wiejskim w Suchej Koszalińskiej, miejsce do rekreacji pod chmurką, będzie wyposażone w profesjonalne przyłącze energetyczne?

- zapytał, czy i kiedy planowane jest ukończenie utwardzania terenu między Szkołą Podstawową, a Cmentarzem Komunalnym w Suchej Koszalińskiej?

- poinformował o pominiętym – przy okazji przebudowy ulicy Lipowej – kolejnym brukowym 150-metrowym odcinku. Później nieco, dopytał jeszcze o brakujące odwodnienie przebudowywanego odcinka oraz tak zwane „mijanki”.

 Odpowiedzi Burmistrza Gminy i Miasta Sianów – Macieja Berlickiego, na cztery ostatnie kwestie nie usatysfakcjonowały pytającego.

Kolejna Sesja Rady Miejskiej w Sianowie, planowana jest 20 grudnia  2017 r., w Sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, o godz. 10.oo.

Ryszard Wątroba
 


Kontakt

Sołtys: Ryszard Wątroba, 604 400 355
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Morska 4/1
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Press