XIII Zebranie Wiejskie Sołectwa Sucha Koszalińska


15 grudnia 2017 r. – tradycyjnie w Szkole Podstawowej w Suchej Koszalińskiej – odbyło się XIII już Zebranie Wiejskie Sołectwa Sucha Koszalińska bieżącej kadencji!

Zebranie, w którym uczestniczyli Radni Rady Powiatu w Koszalinie: Joanna Czerwińska i Tomasz Tesmer - zarazem Członek Zarządu Powiatu w Koszalinie oraz Członkowie Rady Sołeckiej Sołectwa Sucha Koszalińska: Barbara Szczerkowska, Tadeusz Kaczor, Bernard Pacewicz, Jarosław Szuplak i Przemysław Tymiński, zgromadziło 24 osoby! Radny Rady Powiatu w Koszalinie – Kazimierz Kuligowski, przed zebraniem usprawiedliwił swoją nieobecność.

Zebranie – otworzył i mu przewodniczył - Sołtys Ryszard Wątroba. Protokołowała – Barbara Szczerkowska.

Przed przedstawieniem i przyjęciem „Porządku zebrania”, obecni wysłuchali informacji, że Zebranie Wiejskie odbywa się w drugim wyznaczonym terminie.  

Następnie Zebrani, przyjęli przedstawiony przez Przewodniczącego „Porządek zebrania” – jak niżej! Obecni – wszyscy uprawnieni do głosowania -  przegłosowali wniosek jednogłośnie pozytywnie!
    Porządek  zebrania:
    1.  Otwarcie  zebrania i stwierdzenie quorum.
    2.  Przedstawienie i przyjęcie „Porządku  zebrania”.
    3.  Przyjęcie  Protokołu  z  ostatniego  zebrania,  odbytego 28 września 2017 r.
    4. Przedstawienie informacji na temat stanu zaawansowania tematu budowy sieci gazowej w Sołectwie Sucha Koszalińska.
    5. Paczki świąteczno-noworoczne dla dzieci urodzonych w roku 2002 i młodszych.
    6. Przedstawienie propozycji zmian w „Planie finansowo-rzeczowym Sołectwa Sucha Koszalińska na rok 2017”. Dyskusja! Podjęcie uchwały!
    7. Sprawy różne, wolne wnioski, zapytania.
    8. Zamknięcie zebrania.

Po przyjęciu „Porządku zebrania”, Sołtys poinformował, że „Protokół”  z  ostatniego  zebrania,  odbytego 20 czerwca 2017 r., jest do wglądu do końca zgromadzenia. Jeżeli nikt nie zgłosi żadnych uwag - stwierdził dalej Sołtys - będzie to oznaczało, że Zebrani przyjęli „Protokół” bez zastrzeżeń!

W kolejnym punkcie „Porządku zebrania”, obecni mieli możliwość wrócić do tematu budowy sieci gazowej w Sołectwie Sucha Koszalińska. Nawiązując do problemu, Sołtys przypomniał, że obiecał to Mieszkańcom na Zebraniu Wiejskim 13 grudnia 2016 r. I słowa dotrzymuje!

Po przeprowadzonych – przed zebraniem – e-mailowych i telefonicznych rozmowach z Kierownikiem Sekcji Przygotowania Inwestycji i Remontów Działu Inwestycji i Remontów Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie – Szczepanem Szcześniakiem, 5 grudnia 2017 r., otrzymał elektronicznie, niżej wymienioną informację:

„Dzień dobry!

Niestety w postępowaniu publicznym na wykonanie dokumentacji projektowej gazociągu do Suchej Koszalińskiej, które zakończyło się w ostatnich dniach listopada, nie wpłynęła żadna oferta. W styczniu organizujemy kolejne postępowanie przetargowe i liczymy, że w jego wyniku wyłonimy wykonawcę projektu.

Z poważaniem:

Szczepan Szcześniak – Kierownik Sekcji Przygotowania Inwestycji i Remontów Dział Inwestycji i Remontów”.

Paczki świąteczno-noworoczne dla dzieci w wieku gimnazjalnym i młodszych, to w tej kadencji jedno z przedsięwzięć, które na stałe wpisało się w
„Kalendarz sołecki”.

Po przesunięciach w „Planie finansowo-rzeczowym Sołectwa na rok 2017” – zdecydowano, że Mikołaj przyjdzie (przyjedzie) do młodych Mieszkańców naszego Sołectwa – rano, 24 grudnia 2017 r. Stosowną Uchwałę – na tak - obecni na Zebraniu Mieszkańcy Sołectwa podjęli jednomyślnie!

Przedostatni punkt: „Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania” – stał się okazją do przedstawienia bieżących – i nie tylko – problemów Mieszkańców Sołectwa Sucha Koszalińska.

Głos w tym punkcie – i nieco wcześniej – zabierali, między innymi, alfabetycznie biorąc: Maria Gottschling, Marcin Jaruga, Janina Małek, Bernard Pacewicz i Tomasz Tesmer.

Zabierając głos w tym punkcie, Sołtys, między innymi:

- przypomniał sposoby komunikowania się z Członkami Rady Sołeckiej i Mieszkańcami Sołectwa Sucha Koszalińska, łącznie ze stroną www.sucha.koszalinska.pl

- przypomniał daty progowe przekazania placu przebudowy części gruntowej ul. Lipowej (11 października 2017 r.) i rzeczywistego rozpoczęcia prac (po 11 Listopada 2017 r.), zobowiązując się do ponownego podniesienia problemu braku odwodnienia nowej nawierzchni i tak zwanych „mijanek”, na Sesji Rady Miejskiej w Sianowie w dniu 20 grudnia 2017 r.

- podziękował Członkom Rady Sołeckiej i innym Mieszkańcom Sołectwa, i nie tylko, zaangażowanym w przygotowanie, przebieg i podsumowanie III Biegów – Marszy dla Biało-czerwonej, których trasa w tym roku przebiegała wokół miejscowej szkoły podstawowej, za wiedzą i zgodą prezesa Stowarzyszenia Rodziców Uczniów Szkoły w Suchej Koszalińskiej – Krzysztofa Kuzio oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchej Koszalińskiej – Alicji Dunowskiej-Jakóbczak.

- potwierdził zobowiązanie uporządkowania rowu biegnącego wzdłuż ul. Lipowej na odcinku nie zabudowanym. Stanie się to jednak po zakończeniu trwającego odchwaszczania chodników przy ul. Koszalińskiej.

- poinformował o kontroli Sołectwa Sucha Koszalińska, przeprowadzonej w dniu 29 listopada 2017 r., przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Sianowie. Protokół z kontroli, Sołtys przedstawi Mieszkańcom podczas najbliższego Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sucha Koszalińska.

- poinformował o zbliżających się terminach imprez piłkarskich z udziałem naszych Mieszkańców: XXV (XIX Halowego) Piłkarskiego Turnieju Piłkarskiego Absolwentów Szkoły Podstawowej w Suchej Koszalińskiej – 27 stycznia 2018 r. i III Halowego Piłkarskiego Turnieju Sołectw i Osiedli Gminy i Miasta Sianów – 24 lutego 2018 r., będącego eliminacjami gminnymi do III halowego Turnieju Sołectw i Osiedli Powiatu Koszalińskiego o Puchar Starosty Koszalińskiego (11 marca 2018 r.).

- poinformował o potrzebie powrotu do tematu zagospodarowania terenu za Szkołą Podstawową w Suchej Koszalińskiej, a co za tym idzie – rozmów z Zarządami: Stowarzyszenia Rodziców Uczniów Szkoły w Suchej Koszalińskiej, Stowarzyszenia Na Recz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchej Koszalińskiej.     

Życzeniami na Święta Bożego Narodzenia i na Nowy 2018 rok oraz podziękowaniem za obecność i aktywny udział w XIII już Zebraniu Wiejskim Sołectwa Sucha Koszalińska obecnej kadencji, Sołtys – Ryszard Wątroba zamknął zgromadzenie.

Ryszard Wątroba

    Kontakt

Sołtys: Ryszard Wątroba, 604 400 355
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Morska 4/1
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Press