Sianowski Inkubator Ekonomii Społecznej

Sianowski Inkubator Ekonomii Społecznej to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska oraz Gminę Sianów, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedsięwzięcie realizowane przy wsparciu Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie zakłada wzmocnienie i poszerzenie działań podmiotów sianowskiego sektora ekonomii społecznej. Poprzez kompleksowe usługi 12 instytucji uzyska pomoc adekwatną do potrzeb, rozszerzy zakres swojej działalności i umocni swoją pozycję. Ponadto ich sylwetki zostaną zaprezentowane instytucjom rynku pracy, pomocy i integracji społecznej oraz strefie biznesu w „wędrującej wystawie", publikacji – przewodniku po sianowskich podmiotach ekonomii społecznej i wspólnej konferencji.

Sianowski Inkubator Ekonomii Społecznej zapewni wsparcie zarówno infrastrukturalne, jak i merytoryczne, oferując wszechstronną pomoc przy tworzeniu i funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej.

Projekt skierowany jest do trzech grup:
1. Podmioty ekonomii społecznej mające siedzibę na terenie Gminy i Miasta Sianów (np. stowarzyszenia, fundacje)
2. Instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej działające na terenie Gminy i Miasta Sianów
3. Osoby fizyczne mieszkające na terenie woj. zachodniopomorskiego, pracujące w organizacjach pozarządowych bądź planujące rozpoczęcie takiej działalności

Dla podmiotów, które skorzystają ze wsparcia inkubatora, stworzone zostaną również indywidualne plany rozwoju, w oparciu o model współpracy z biznesem oraz instytucjami otoczenia ekonomii społecznej na bazie partnerstwa lokalnego.

W ramach projektu do końca 2011 roku 12 organizacji pozarządowych lub innych podmiotów ekonomii społecznej otrzyma bezpłatną, kompleksową pomoc, w celu umocnienia swojej pozycji. Inkubowane organizacje otrzymają:
możliwość nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń i urządzeń biurowych Sianowskiego Inkubatora Ekonomii Społecznej;
nieodpłatne wparcie merytoryczne tj. poradnictwo i konsultacje w zakresie m.in. rejestracji NGO, pisania statutu, pisania i realizacji projektów, prawnych aspektów funkcjonowania NGO, poszukiwania konkursów grantowych na realizację zadań, organizacja spotkań branżowych stowarzyszeń o podobnym profilu działania, spotkań informacyjnych o aktualnych konkursach grantowych, monitoring bieżących problemów organizacji i ich rozwoju oraz poszukiwanie i rozpowszechnianie informacji ważnych dla NGO, a także pomoc w pozyskiwaniu wolontariuszy.
Każda z jednostek otrzyma Indywidualny Plan Rozwoju, który realizować będzie przy wsparciu doradców.

1. Gminna Organizacja Turystyczna w Sianowie
2. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino
3. Stowarzyszenie „Edukacja – Ekologia - Rozwój" w Sianowie
4. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Odnowy Wsi Dąbrowa „Wioska Zdrowego Życia"
5. Stowarzyszenie Ziemi Wierciszewskiej
6. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Kędzierzynie
7. Stowarzyszenie 4x4 Sianów
8. Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Skibnie
9. Stowarzyszenie Hobbiton
10. Stowarzyszenie Pro Schola
11. Darz Bór Karnieszewice
12. Uczniowski Klub Sportowy Kometa

Oferta Sianowskiego Inkubatora Ekonomii Społecznej obejmuje:
1. Doradztwo indywidualne i grupowe – wsparcie prowadzone przez specjalistów branżowych. Obejmować będzie analizę potencjału oraz bezpośrednią problematykę funkcjonowania. Doradcy wyznaczą dla każdej organizacji indywidualną ścieżkę rozwoju.
2. Usługi księgowe - organizacje włączone w projekt otrzymają kompleksową usługę księgową, która obejmować będzie: podstawową obsługę rachunkową, sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego lub wewnętrzne badanie ksiąg rachunkowych i dokumentacji, stworzenie planu kont i polityki rachunkowości
3. Obsługa prawna - obejmowała będzie m.in.: uporządkowanie spraw administracyjno-prawnych PES, opracowanie zasad archiwizacji dokumentów, wzorów umów, sprawdzań itp.
4. Obsługa marketingowa - obejmowała będzie opracowanie indywidualnej wizualizacji PES (www lub wizytówek promocyjnych)

Termin realizacji projektu – 1.10.2010 – 31.12.2011

Więcej informacji o projekcie na stronie www.inkubator.sianow.pl

Tomasz Tesmer

Kontakt

Sołtys: Ryszard Wątroba, 604 400 355
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Morska 4/1
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Press