Prace konserwatorsko-reastauratorskie przy kościele w Suchej Koszalińskiej!

            Z dniem 1 lipca 2018 r., nowym Proboszczem Parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Osiekach Koszalińskich, będzie ks. dr teologii moralnej - Mariusz Kołaciński. Jego poprzednik – ks. Proboszcz Henryk Romanik – konserwator zabytków w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, od 1 lipca, będzie Proboszczem Parafii Katedralnej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie.

            Posługa duchownego to tylko jedna z ról, jaka czeka ks. Proboszcza Mariusza Kołacińskiego w osieckiej parafii!

            Kolejną - z wielu innych - będzie kontynuowanie po Poprzedniku, projektu: „Prace konserwatorsko-reastauratorskie przy zabytku korony gotyku jamneńskiego celem zwiększenia potencjału dziedzictwa Pomorza Zachodniego”, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności zasobów kultury regionu”.

            W zakresie prac remontowych pierwszego etapu w kościele filialnym, pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Suchej Koszalińskiej, znalazły się:

            - przygotowanie terenu budowy,

            - zabezpieczenie kolidujących elementów zagospodarowania terenu,

            - wykonanie badań dendrologicznych drewnianej konstrukcji, badań konserwatorskich cegieł, spoin i wypraw malarskich,

            - naprawa i konserwacja drewnianej konstrukcji dachowej wieży,

            - oczyszczenie, naprawa oraz zabezpieczenie antykorozyjne ściągów w wieży oraz innych elementów stalowych,

            -  prace konserwatorskie i restauratorskie przy ścianach wewnętrznych prezbiterium,

            - usunięcie wtórnych przemurowań z cegły maszynowej oraz wtórnych cementowych tynków i spoin ścian wewnętrznych prezbiterium oraz Ścian zewnętrznych,

            - przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich murów zewnętrznych elewacji wież i nawy,

            - naprawa i częściowa wymiana pokrycia dachowego na hełmie wieży na gont z dranicy dębowej łupanej,

            - wykonanie obróbek blacharskich wraz z iglicą na wieży z blachy miedzianej,

            - wymiana stolarki okiennej w prezbiterium na nową z przywróceniem historycznego szklenia w ołowiu,

            - malowanie wnętrz kościoła.

            Dodać należy, że nowy ks. Proboszcz, to wykładowca na Politechnice Koszalińskiej, a ponadto osoba zaangażowana w działalność Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach!

            Jak stwierdził na Sesji Rady Miejskiej w Sianowie, 27 czerwca 2018 r., będzie kontynuował dzieło Poprzednika, ale będzie potrzebował łaski bożej i pomocy ludzkiej!

            Tekst – Ryszard Wątroba, zdjęcia kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Suchej Koszalińskiej – Waldemar Kosowski

            Uwaga! Dziękuję mgr inż. Wojciechowi Michałowskiemu – Kierownikowi budowy, za informację na temat zakresu prac remontowych pierwszego etapu w kościele w Suchej Koszalińskiej.

Kontakt

Sołtys: Marcin Jaruga, tel. 532 791 983
soltys.suchakoszalinska@gmail.com
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Group