Po LV Sesji Rady Miejskiej w Sianowie!

            27 czerwca 2018 r., w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, odbyła się LV Sesja miejscowej Rady Miejskiej.

            Zabierając głos – Sołtys Sołectwa Sucha Koszalińska - tradycyjnie podzielił swoje wystąpienie na dwie części.

            Jako Sekretarz Zarządu Powiatowego Forum Sołtysów w Koszalinie, poinformował, między innymi:

            - o spotkaniu przedstawicieli Zarządu Powiatowego Forum Sołtysów w Koszalinie z Wicestarostą Koszalińskim – Dariuszem Kalinowskim, które miało miejsce w siedzibie Starostwa, 29 maja 2018 r.

            - o 6. – w tym roku – posiedzeniu Zarządu Powiatowego Forum Sołtysów w Koszalinie,  które miało miejsce w siedzibie Starostwa, 6 czerwca 2018 r.

            - o planowanym na pierwszą dekadę lipca 2018 r., w Świeszynie lub Konikowie,  spotkaniu Zarządu Powiatowego Forum Sołtysów w Koszalinie z Panią Wójt Gminy Świeszyno – Ewą Korczak. Spotkanie będzie dotyczyło jesiennego Powiatowego Forum Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli, którego Gmina Świeszyno będzie gospodarzem.

            Jako Sołtys Sołectwa Sucha Koszalińska, między innymi:

            - podziękował za zmianę decyzji - na pozytywną - po wcześniejszej odmowie nieodpłatnego użyczenia namiotu gminnego, zarezerwowanego pisemnie przez Sołtysa, 17 listopada 2017 r., na Festyn Sołecki, który odbędzie się 30 czerwca/1 lipca 2018 r. w Parku Sołeckim,

            - zwrócił uwagę na brak pokryw betonowych i jednej żeliwnej na studzienkach, zlokalizowanych po prawej stronie ścieżki rowerowej z Suchej Koszalińskiej do Kleszcz. Szczególnie niebezpieczny wydaje się brak pokrywy żeliwnej, na studzience oddalonej około 200 metrów od tablicy z nazwą miejscowości Kleszcze!

            - zaproponował rozważenie możliwości przekazania Sołectwu zadania utrzymania w czystości chodnika i zatok autobusowych przy drodze powiatowej z Suchej Koszalińskiej do Kleszcz. Obecnie czyni to Gminny Zakład Komunalny! Dwa razy w roku i tylko do zakończenia ogrodzenia szkoły!

            - nawiązując do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Sianów, zgłosił uwagi dotyczące:

            a/ oznaczania grobów oraz miejsc rezerwowych w sposób ustalony przez Zarządcę,

            b/ prolongaty opłaty miejsca rezerwowego, (która musi nastąpić najpóźniej w terminie do 12 miesięcy od dnia wygaśnięcia!).

            - nawiązując do odpowiedzi Burmistrza Gminy i Miasta Sianów – Macieja Berlickiego na „Interpelację” Radnego Rady Miejskiej w Sianowie – Grzegorza Kowalczyka z 26 lutego 2018 r., dotyczącą remontu drogi gminnej – ul. Lipowej, położonej w Suchej Koszalińskiej, stwierdził, że jako Sołtys Sołectwa Sucha Koszalińska, pięciokrotnie występował do Burmistrza z prośbą o podjęcie tematu przełożenia 202-metrowego odcinka bruku na ul. Lipowej w Suchej Koszalińskiej. Przy okazji przypomniał, że od 14 lipca 2017 r., posiada opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie Delegatura w Koszalinie, której ksero przesłał do Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie 30 sierpnia 2017 r., stwierdzającą, że: „Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono zły stan zachowania historycznej nawierzchni z kamieni brukowych na odcinku ulicy Lipowej  o długości 202 m, wymagający pilnie przeprowadzenia prac remontowych przez wzgląd na bezpieczeństwo użytkowników drogi. Z uwagi na usytuowanie w centrum historycznego układu ruralistycznego miejscowości Sucha Koszalińska oraz ważną rolę, jaką pełni historyczna nawierzchnia w kompozycji przestrzennej ulicy Lipowej i miejscowości, zaleca się przełożenie historycznej kamiennej nawierzchni z wykonaniem prawidłowej profilacji drogi”. 

            - nawiązując do zakończonych w Sołectwie inwestycji, zaprosił imiennie Osoby, które wspólnie z innymi, przyczyniły się do ich powstania, na I Rowerowy Rajd Rodzinny Sucha Koszalińska–Kleszcze–Sucha Koszalińska i Festyn Sołecki do Suchej Koszalińskiej – 30 czerwca 2018 r. I tak:

            a/ Burmistrza Gminy i Miasta Sianów – Macieja Berlickiego i Zastępcę Burmistrza – Marcin Posmyka, za ścieżki rowerowe w Suchej Koszalińskiej,

            b/ Prezes Gminnej Organizacji Turystycznej w Sianowie – Aleksandrę Kowalczyk i Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie – Urszulę Pietraszkiewicz, za wiatę rekreacyjną w Parku Sołeckim,

            c/ Prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska – Tomasza Tesmera, za plac zabaw dla dzieci w Parku Sołeckim,

            Odpowiedzi Burmistrza Gminy i Miasta Sianów – Macieja Berlickiego, oscylowały między pouczeniami, akceptacją, a prośbą o umiar!

            Kolejna Sesja Rady Miejskiej w Sianowie, planowana jest 27 sierpnia  2018 r., w Sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, o godz. 11.oo.

                                                                                                                 Ryszard Wątroba

 

Kontakt

Sołtys: Marcin Jaruga, tel. 532 791 983
soltys.suchakoszalinska@gmail.com
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Group