Po dwudziestym czwartym posiedzeniu Rady Sołeckiej

            10 września 2018 r., miało miejsce 24. już w tej kadencji, posiedzenie Rady Sołeckiej Sołectwa Sucha Koszalińska.

         W posiedzeniu, któremu przewodniczył Sołtys Sołectwa Sucha Koszalińska – Ryszard Wątroba, uczestniczyli: Barbara Szczerkowska, Bernard Pacewicz i Przemysław Tymiński. Nieobecni – Tadeusz Kaczor, Marek Szczerkowski i Jarosław Szuplak - usprawiedliwili swoją nieobecność. Gośćmi posiedzenia byli: Grażyna Wątroba, Ryszard Gniadek i Robert Szczerkowski.

      W „Porządku posiedzenia Rady Sołeckiej”, znalazły się:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie i przyjęcie „Porządku posiedzenia”.
  3. Przyjęcie „Protokołu z posiedzenia Rady Sołeckiej Sołectwa Sucha Koszalińska, odbytego 18 maja 2018 r.”.
  4. Podsumowanie IV – w tej kadencji – Festynu Sołeckiego Sołectwa Sucha Koszalińska, odbytego 30 czerwca/1 lipca 2018 r. i innych imprez z udziałem Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej.
  5. Przygotowanie propozycji rocznego „Planu finansowo-rzeczowego Sołectwa Sucha Koszalińska na rok 2019”.
  6. Przedstawienie informacji na temat postępu prac zmierzających do gazyfikacji Sołectwa Sucha Koszalińska.
  7. Ustalenie terminu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sucha Koszalińska.
  8. Sprawy różne, wolne wnioski, zapytania
  9. Zamknięcie posiedzenia. 

            Ad. 1. Po otwarciu zgromadzenia i stwierdzeniu kworum, Sołtys podziękował za obecność, informując jednocześnie, o powodach zwołania posiedzenia, które zawierają się w proponowanym „Porządku”. 

            Ad. 2. Po przedstawieniu i dyskusji, Zebrani przyjęli „Porządek posiedzenia”, zaproponowany przez Sołtysa.

            Ad. 3. Zebrani przyjęli „Protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej Sołectwa Sucha Koszalińska, odbytego 18 maja 2018 r.

            Ad. 4. Podsumowując IV – w tej kadencji – Festyn Sołecki, odbyty 30 czerwca/1 lipca 2018 r., Sołtys podziękował wszystkim, którzy byli zaangażowani w jego przygotowanie, podsumowanie i rozliczenie. Jednocześnie przypomniał, że w ramach Festynu miało miejsce (nie)oficjalne oddanie do użytku: „Placu zabaw dla dzieci” i „Wiaty rekreacyjnej” w Parku Sołeckim oraz „Ścieżek rowerowych” przez Park Dworski i przy drodze powiatowej z Suchej Koszalińskiej do Kleszcz, i dalej do miejscowości Osieki Koszalińskie! Notabene, ścieżką z Suchej Koszalińskiej do Kleszcz i z powrotem, przejechali - 30 czerwca 2018 r. - Uczestnicy I Rowerowego Rajdu Rodzinnego, zakończonego ogniskiem z kiełbaskami!

            Sołtys dodał przy tym, że – jak co roku przed Festynem – imprezę poprzedziło kolejne „Pospolite ruszenie”, które miało miejsce 23 czerwca 2018 r.

            Finansowo rzecz biorąc na imprezę wydano 2.787,41 zł, ze środków sołeckich, nie licząc pomocy rzeczowej i pracy społecznej bardzo wielu Osób!

            Po raz pierwszy – na przykład – nie z własnej winy, musieliśmy skorzystać z pożyczonego nieodpłatnie agregatu prądotwórczego czy kontenera na śmieci, użyczonych odpowiednio przez Gminny Zakład Komunalny w Sianowie i Szkołę Podstawową w Suchej Koszalińskiej!

            Okres między posiedzeniami Rady Sołeckiej, to – między innymi – także:

            - praca przy wieńcu dożynkowym, rozpoczęta zbiorem zbóż, od 9 lipca 2018 r.,

            - odwiedziny Pani Stanisławy Pietrasik – Mieszkanki Naszej Miejscowości – z okazji 90.-tej rocznicy Jej Urodzin,

            - reprezentowanie Sołectwa z wieńcem dożynkowym na Dożynkach Gminnych w Karnieszewicach i Parafialnych w Osiekach Koszalińskich.

            Ad. 5. Urząd Gminy i Miasta w Sianowie poinformował, że środki finansowe wydzielone w budżecie Gminy do dyspozycji Sołectwa Sucha Koszalińska w roku 2019 wynosić będą: 8.470,oo zł.

            W związku z powyższym, sołectwa zostały zobowiązane – w terminie do 24 września 2018 r. – do opracowania „Planów finansowo-rzeczowych do budżetu Gminy”.

            Propozycja Rady Sołeckiej Sołectwa Sucha Koszalińska zostanie przedstawiona Mieszkańcom na najbliższym Zebraniu Wiejskim Sołectwa Sucha Koszalińska.

            Ad. 6. W związku ze zbliżającym się terminem posiedzenia Rady Sołeckiej i Zebrania Wiejskiego, Sołtys jeszcze w sierpniu 2018 r., przypomniał się Oddziałowi Zakładu Gazowniczego w Koszalinie z pilotowanym przez siebie tematem gazyfikacji Naszej Miejscowości.

            Pełniący obowiązki Kierownika Działu Inwestycji i Remontów – Szczepan Szcześniak, poinformował, że „w kolejnym przetargu wyłoniony został wykonawca dokumentacji projektowej…”.

            Dalsza wymiana korespondencji elektronicznej spowodowała, że 24 września 2018 r., gościć będziemy na Zebraniu Wiejskim Sołectwa Sucha Koszalińska, Osoby, które zaprezentują Mieszkańcom prezentację informującą o gazyfikacji, także o przybliżonych terminach realizacji przedsięwzięcia. Postarają się też odpowiedzieć na wszelkie pytania Mieszkańców.       

            Ad. 7. Temat gazyfikacji Naszej Miejscowości i Projekt wydatków Naszego Sołectwa na 2019 r., to główne tematy Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sucha Koszalińska, które – za wiedzą i akceptacją Członków Rady Sołeckiej – Sołtys postanowił zwołać na 24 września 2018 r., na godz. 17.15 (I termin) 17.3o (II termin). Zebranie odbędzie się w świetlicy Szkoły Podstawowej w Suchej Koszalińskiej.

            Ad. 8. W sprawach różnych, wolnych wnioskach i zapytaniach, Zebrani skupili się na zorganizowaniu środka transportu dla wieńca dożynkowego, który reprezentować będzie Sołectwo Sucha Koszalińska na Dożynkach Powiatowych w Polanowie – 15 września 2018 r. oraz być może na Dożynkach Diecezjalnych w Skrzatuszu – dzień później!

            Ad. 9. Po wyczerpaniu „Porządku posiedzenia”, dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji, przebiegu oraz realizacji przedsięwzięć, jakie miały miejsce w Sołectwie i poza nim, a także za obecność i aktywność,  Sołtys zamknął zgromadzenie.

                                                                                                                Ryszard Wątroba  

 

 

Kontakt

Sołtys: Marcin Jaruga, tel. 532 791 983
soltys.suchakoszalinska@gmail.com
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Group