XVI Zebranie Wiejskie Sołectwa Sucha Koszalińska

            24 września 2018 r. – tradycyjnie w Szkole Podstawowej w Suchej Koszalińskiej – odbyło się XVI już Zebranie Wiejskie Sołectwa Sucha Koszalińska bieżącej kadencji!

            Zebranie, w którym uczestniczyli: Radni Rady Powiatu w Koszalinie: Joanna Czerwińska, Tadeusz Banaśkiewicz i Tomasz Tesmer, Członkowie Rady Sołeckiej Sołectwa Sucha Koszalińska: Barbara Szczerkowska, Tadeusz Kaczor, Marek Szczerkowski i Przemysław Tymiński, Goście z Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie: Maciej Tkaczyk i Marcin Woźnica oraz Prywatnego Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Gaz System z Nowych Bielic – Dariusz Meyer, zgromadziło 25 osób!

            Radny Rady Miejskiej w Sianowie – Grzegorz Kowalczyk i Członek Rady Sołeckiej – Bernard Pacewicz, przed zebraniem usprawiedliwili swoją nieobecność.

            Zebranie – otworzył i mu przewodniczył - Sołtys Ryszard Wątroba. Protokołowała – Barbara Szczerkowska.

            Przed przedstawieniem i przyjęciem „Porządku zebrania”, obecni wysłuchali informacji, że Zebranie Wiejskie odbywa się w drugim wyznaczonym terminie. 

            Następnie Zebrani, przyjęli przedstawiony przez Przewodniczącego „Porządek zebrania” – jak niżej! Obecni – uprawnieni do głosowania -  przegłosowali wniosek o jego przyjęcie jednogłośnie pozytywnie!

                Porządek  zebrania:

            1.  Otwarcie  zebrania i stwierdzenie quorum.

            2.  Przedstawienie i przyjęcie „Porządku  zebrania”.

            3.  Przyjęcie  Protokołu  z  ostatniego  zebrania,  odbytego 23 kwietnia 2018 r.

            4. Przedstawienie informacji na temat postępu prac zmierzających do gazyfikacji Sołectwa Sucha Koszalińska. Pytania do zaproszonych Gości! Dyskusja!.

            5. Przedstawienie propozycji rocznego „Planu finansowo-rzeczowego Sołectwa Sucha Koszalińska na rok 2019”. Dyskusja! Podjęcie uchwały!

            6. Sprawy różne, wolne wnioski, zapytania.

            7. Zamknięcie zebrania.

            Po przyjęciu „Porządku zebrania”, Sołtys poinformował, że „Protokół”  z  ostatniego  zebrania,  odbytego 23 maja 2018 r., jest do wglądu do końca zgromadzenia. Jeżeli nikt nie zgłosi żadnych uwag - stwierdził dalej Sołtys - będzie to oznaczało, że Zebrani przyjęli „Protokół” bez zastrzeżeń!

            W kolejnym punkcie „Porządku zebrania”, obecni mieli możliwość wysłuchać uzasadnienia Sołtysa o potrzebie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa.

            Zasadniczym powodem – obok konieczności przedstawienia Mieszkańcom, propozycji rocznego „Planu finansowo-rzeczowego Sołectwa Sucha Koszalińska na rok 2019”, było potwierdzenie obecności na Zebraniu przez Przedstawicieli Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie: Macieja Tkaczyka – Kierownika Sekcji Rozwoju Dział Rozwoju i Obsługi Klienta i Marcina Woźnicę – Doradcę ds. Rozwoju Rynku Dział Obsługi Klienta oraz Dariusza Meyera – Przedstawiciela Prywatnego Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Gaz System z Nowych Bielic, Projektanta, Kierownika Pracowni nr 1.

            Ponieważ od 13 kwietnia 2018 r. – stwierdził Sołtys – nie informowałem Mieszkańców  o postępie prac  zmierzających do gazyfikacji Sołectwa Sucha Koszalińska, postanowiłem przypomnieć się pilotującemu sprawę od końca 2015 r. Szczepanowi Szcześniakowi – p.o. Kierownika Działu Inwestycji i Remontów Dział Inwestycji i Remontów Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie.

            Po informacji e-mailowej z 28 sierpnia 2018 r.,  że „w kolejnym przetargu wyłoniony został wykonawca dokumentacji projektowej – firma Gaz System z Nowych Bielic k/Koszalina…”, Sołtys poprosił Pana Kierownika, aby dał się zaprosić na Zebranie Wiejskie razem z Projektantem.

            Potwierdzenie obecności, przyszło 11 września 2018 r., od Marcina Wożnicy – Doradcy ds. Rozwoju Rynku Dział Obsługi Klienta.

            Po wprowadzeniu Sołtysa i podziękowaniu za przybycie Gości, zaczęła się multimedialna prezentacja, zatytułowana: „Gazyfikacja miejscowości Sucha Koszalińska gm. Sianów”, przygotowana przez Polską Spółkę Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie.

            W przedstawionej prezentacji znalazły się:

            - Informacja o Polskiej Spółce Gazownictwa,

            - Mapa koncepcji gazyfikacji miejscowości Sucha Koszalińska,

            - Wstępny harmonogram inwestycji,

            - Proces przyłączenia do sieci gazowej PSG,

            - Pytania i odpowiedzi.

            Długość sieci, około 7.600 m, ciśnienie średnie i duża zdolność akumulacyjna sieci (rezerwa przepustowości umożliwiająca dalszą rozbudowę sieci) – to parametry inwestycji.

            Harmonogram gazyfikacji:

            - 2016/2017 – działania inicjujące wprowadzenie zadania gazyfikacji miejscowości Sucha Koszalińska do Planu Inwestycyjnego.

            - sierpień 2018 – wybór wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej. Podpisanie kontraktu i rozpoczęcie prac projektowych.

            - wrzesień 2018 – podpisanie Listu intencyjnego w sprawie gazyfikacji miejscowości Sucha Koszalińska pomiędzy Dyrekcją PSG OZG w Koszalinie, a Burmistrzem Gminy i Miasta Sianów.

            - listopad 2019 – przewidywany termin zakończenia opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

            - IV kwartał 2019/I kwartał 2020 – rozpoczęcie  budowy gazociągu i przyłączenie pierwszych potencjalnych odbiorców.

             Po przedstawieniu parametrów i harmonogramu gazyfikacji, padło bardzo ważne stwierdzenie, że podjęcie inwestycji uzależnione jest w szczególności od uzyskania tytułów prawnych do nieruchomości przez które planowana jest inwestycja!

            Omawiając poszczególne sjady, Goście z Koszalina, jak i Projektant z Nowych Bielic, udzielali szczegółowych odpowiedzi na zadawane Im pytania. Szczególnie aktywni, co zrozumiałe, byli Mieszkańcy ul. Lipowej – jej górnej części – którzy nie znaleźli się w przedstawionej koncepcji gazyfikacji miejscowości.

            Po momentami burzliwej dyskusji ustalono, że Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie, przygotuje i prześle na adres e-mailowy Sołtysa, ankietę do wypełnienia.

            Następnego dnia po Zebraniu Wiejskim, wzór ankiety do wypełnienia dotarł do Sołtysa, a następnie do Osoby, która zadeklarowała się odwiedzić Tych, którzy zostali pominięci w przedstawionej koncepcji gazyfikacji ul. Lipowej.

            Po dyskusji zainteresowani gazyfikacją miejscowości Sucha Koszalińska, mieli okazję do indywidualnych rozmów z przybyłymi Gośćmi. Pozostali zaś zajęli się propozycją rocznego „Planu finansowo-rzeczowego Sołectwa Sucha Koszalińska na rok 2019”, przygotowaną na 24. posiedzeniu Rady Sołeckiej, które miało miejsce 10 września 2018 r.

            Urząd Gminy i Miasta w Sianowie poinformował, że środki finansowe wydzielone w budżecie Gminy do dyspozycji Sołectwa Sucha Koszalińska w roku 2019 wynosić będą: 8.470,oo zł.

            Po wysłuchaniu informacji Sołtysa, Zebrani postanowili przegłosować propozycję podziału tej kwoty w następujący sposób: na sprawy porządkowe – 1.750,oo zł, na organizację imprez masowych dla mieszkańców – 6.000,oo zł, a na utrzymanie i doposażenie obiektów użyteczności publicznej – 720,00 zł. Propozycja została przegłosowana jednogłośnie na „tak”.

            Przed zamknięciem Zebrania, Sołtys poinformował, że do końca 2018 r., będzie potrzebne zarówno posiedzenie Rady Sołeckiej – przed 11 Listopada, jak i Zebranie Wiejskie – przed 15 grudnia 2018 r.

            Po wyczerpaniu „Porządku zebrania”, dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji, przebiegu oraz realizacji przedsięwzięć, jakie miały miejsce w Sołectwie i poza nim, a także za obecność i aktywność, Sołtys zamknął zgromadzenie.

            Tekst i foto z prezentacji tematu gazyfikacji miejscowości Sucha Koszalińska – Ryszard Wątroba   

               

 

Kontakt

Sołtys: Marcin Jaruga, tel. 532 791 983
soltys.suchakoszalinska@gmail.com
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Group