Po dwudziestym szóstym posiedzeniu Rady Sołeckiej!

            25 lutego 2019 r., miało miejsce 26. już w tej kadencji, posiedzenie Rady Sołeckiej Sołectwa Sucha Koszalińska.

         W posiedzeniu, któremu przewodniczył Sołtys Sołectwa Sucha Koszalińska – Ryszard Wątroba, uczestniczyli: Tadeusz Kaczor, Bernard Pacewicz, Marek Szczerkowski, Jarosław Szuplak i Przemysław Tymiński. Nieobecna – Barbara Szczerkowska, usprawiedliwiła swoją nieobecność. Gośćmi posiedzenia byli: Grażyna Wątroba i Robert Szczerkowski.

            W „Porządku posiedzenia Rady Sołeckiej”, znalazły się:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
  2. Przedstawienie i przyjęcie „Porządku posiedzenia”
  3. Przyjęcie „Protokołu z posiedzenia Rady Sołeckiej Sołectwa Sucha Koszalińska, odbytego 29 października 2018 r.”
  4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Sucha Koszalińska w 2018 r., w tym z wykonania „Planu finansowo-rzeczowego Sołectwa Sucha Koszalińska za rok 2018”.
  5. Przedstawienie i przyjęcie „Kalendarza sołeckiego na 2019 r.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski, zapytania
  7. Zamknięcie posiedzenia.

            Ad. 1. Po otwarciu zgromadzenia i stwierdzeniu kworum, Sołtys podziękował za obecność, informując jednocześnie, o powodach zwołania posiedzenia, które zawierają się w proponowanym „Porządku”. 
            Ad. 2. Po przedstawieniu i dyskusji, Zebrani przyjęli „Porządek posiedzenia”, zaproponowany przez Sołtysa.
            Ad. 3. Zebrani przyjęli „Protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej Sołectwa Sucha Koszalińska, odbytego 29 października 2018 r.

            Ad. 4. Przystępując do złożenia „Sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Sucha Koszalińska w 2018 r., w tym z wykonania „Planu finansowo-rzeczowego Sołectwa Sucha Koszalińska za rok 2018”, Sołtys stwierdził, że ma taki „statutowy” obowiązek. Zanim zrobi to na najbliższym Zebraniu Wiejskim Sołectwa Sucha Koszalińska, czyni to na pierwszym – w tym roku – posiedzeniu Rady Sołeckiej.

            W 2018 r. – Sołtys:

            - zwołał cztery Zebrania Wiejskie,

            - zwołał cztery posiedzenia Rady Sołeckiej,

            - sporządził i przesłał do umieszczenia na stronie internetowej: www.suchakoszalinska.pl, pięćdziesiąt dziewięć informacji z działalności Sołtysa i Mieszkańców Sołectwa Sucha Koszalińska (i nie tylko)! Informacje te, często ze zdjęciami, umieszczał  na stronie grzecznościowo Tomasz Tesmer – Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska.

            - zdał relację z wykonania „Kalendarza sołeckiego na rok 2018”.

            - zdał szczegółową informację z wykonania „Planu finansowo-rzeczowego Sołectwa Sucha Koszalińska za rok 2018”. Przy okazji poinformował, że na Zebraniu Wiejskim Sołectwa  Sucha Koszalińska, odbytym 13 grudnia 2018 r., dokonano zmian w „Planie finansowo-rzeczowym Sołectwa Sucha Koszalińska na rok 2018!

            - podziękował obecnym Członkom Rady Sołeckiej (także nieobecnej – Barbarze Szczerkowskiej) i Gościom posiedzenia oraz wszystkim Mieszkańcom Sołectwa Sucha Koszalińska (i nie tylko), którzy pomogli w przygotowaniu, przebiegu oraz rozliczeniu wszystkich podjętych i zrealizowanych przedsięwzięć! Także tych, które „weszły” do „Kalendarza sołeckiego na rok 2018”, już w trakcie jego realizacji!

            Ad. 5. „Kalendarz sołecki na rok 2019” – jego wersja przedstawiona na posiedzeniu Rady Sołeckiej Sołectwa Sucha Koszalińska – został po dyskusji minimalnie skorygowany. Pojawiły się „Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej, usytuowane pomiędzy IV Halowym Turniejem Piłkarskim Sołectw i Osiedli Gminy i Miasta Sianów, a V Festynem Sołeckim.

            Zebrani postanowili pozostać przy nowej wersji imprezy „BIEGI-MARSZE dla Niepodległej w Suchej Koszalińskiej”. Tej z 11 Listopada 2018 r. w Parku Dworskim (Sołeckim)!

            Poprawiona i uszczegółowiona wersja „Kalendarza” na rok 2019 – w załączeniu!

            Ad. 6. W „Sprawach różnych”, między innymi:

      - Nawiązano do Eliminacji Gminno-miejskich IV Halowego Turnieju Piłkarskiego Sołectw i Osiedli Gminy i Miasta Sianów o Puchar Burmistrza  – 24 lutego 2019 r. w Sianowie oraz Finału Powiatowego o Puchar Starosty – 10 marca 2019 r. w Mielnie. Sołtys podziękował Michałowi Żmijewskiemu za próbę skompletowania reprezentacji Sołectwa – na Turniej w Sianowie! – która ostatecznie skończyła się niepowodzeniem! Michał przyjechał do Sianowa z informacją, że zespół Mu się „posypał”!

      - Dyskutowano o zestawieniu wniosków zgłoszonych ustnie lub złożonych przez Sołtysa pisemnie w 2018 r., na które otrzymał lub nie otrzymał odpowiedzi.

      - Poruszono problem przebudowy ul Lipowej, na jej brukowym odcinku. Sołtys poinformował, że otrzymał – do wiadomości – Pismo Stowarzyszenia „Nasz Dom Sucha” z 9 stycznia 2019 r., skierowane do Burmistrza Gminy i Miasta Sianów – Macieja Berlickiego, do którego to Pisma, nawiązał na poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Sianowie.

      - Przyjęto do wiadomości informację Sołtysa o ustawowym wydłużeniu – od nowej kadencji – kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej do pięciu lat.

            Ad. 8. Po wyczerpaniu „Porządku posiedzenia”, dziękując za obecność i aktywność, Sołtys zamknął zgromadzenie.

                                                                                                                Ryszard Wątroba

 

 

Kontakt

Sołtys: Marcin Jaruga, tel. 532 791 983
soltys.suchakoszalinska@gmail.com
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Group