Jest przynajmniej jeden dzień w roku, w którym pamięta się o sołtysach!

            Jest przynajmniej jeden dzień w roku, w którym pamięta się o sołtysach i członkach Rad Sołeckich, o ich codziennym trudzie dla uczynienia życia w sołectwie wygodniejszym, o czasie odebranym własnym rodzinom i poświęconym na sprawy wsi.

            Ten dzień to 11 marca, choć gwoli ścisłości Dzień Sołtysa w niektórych gminach jest obchodzony w innych terminach! Na przykład 15 maja, w dzień św. Izydora Oracza, ponieważ temu katolickiemu patronowi hiszpańskiego pochodzenia, rolnicy w Europie zawdzięczają szacunek dla pracy na roli!

            Co cztery, a obecnie co pięć lat jest dzień, w którym wybiera się Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej (czasami – z różnych powodów częściej!).

            Dzisiaj – 10 kwietnia 2019 r., mamy taki dzień!

            Nie ma tego w „Porządku Zebrania”, zwołanego na okoliczność wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, ale za przyzwoleniem Pana Sekretarza/Przewodniczącego Zebrania – kończąc kadencję – chciałbym przede wszystkim podziękować:

            - Członkom Naszej Rady Sołeckiej: Barbarze Szczerkowskiej, Tadeuszowi Kaczorowi, Bernardowi Pacewiczowi, Markowi Szczerkowskiemu, Jarosławowi Szuplakowi i Przemysławowi Tymińskiemu, między innymi za 26. protokołowanych posiedzeń Rady i 17. Zebrań Wiejskich!

            - małżonce Grażynie, najbliższej i dalszej rodzinie oraz najbliższym i dalszym sąsiadom,

            - pozostałym Mieszkańcom Naszego Sołectwa. I nie tylko! Szczególnie tym, na których mogłem liczyć w każdej sytuacji, a przede wszystkim przy realizacji corocznych zadań wynikających z „Kalendarzy sołeckich” na poszczególne lata,

            - Stowarzyszeniom i szkole, którym szefują: Krzysztof Kuzio – Stowarzyszeniu Rodziców Uczniów Szkoły w Suchej Koszalińskiej, Tomasz Tesmer – Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska i  Przemysław Tymiński (w zastępstwie Marka Kęsika) – Stowarzyszeniu „Nasz Dom Sucha” oraz Alicja Danowska-Jakóbczak – Szkole Podstawowej w Suchej Koszalińskiej,

            - Urzędowi Gminy i Miasta w Sianowie z Burmistrzami: Maciejem Berlickim i Marcinem Posmykiem i jednostkom pomocniczym z ich Szefami i Pracownikami,

            -  Radzie Miejskiej w Sianowie z Przewodniczącym Januszem Machałą i pozostałymi 14 Radnymi (tej i poprzedniej kadencji). W tym Radnemu Grzegorzowi Kowalczykowi.

            - Starostwu Powiatowemu ze Starostą Marianem Hermanowiczem i Wicestarostami: Dariuszem Kalinowskim (w poprzedniej kadencji) i Tomaszem Tesmerem (w obecnej kadencji) oraz Radnym Rady Powiatu w Koszalinie (tej i poprzedniej kadencji). Z Naszej Gminy byli, bądź są nadal: Joanna Czerwińska, Tadeusz Banaśkiewicz, Kazimierz Kuligowski, Tomasz Tesmer (byli) oraz Joanna Czerwińska, Zbigniew Grabarek, Ryszard Sobczyński i Tomasz Tesmer (obecni)

            - Księżom Proboszczom: Henrykowi Romanikowi (byłemu) i Mariuszowi Kołacińskiemu (obecnemu),

            - Zarządowi Dróg Powiatowych z Dyrektorem Mieczysławem Zwolińskim i Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie z Kierownikiem – Andrzejem Lesiszem (byłym) i Tomaszem Bernackim (obecnym),

            - Przedstawicielom Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie: Szczepanowi Szcześniakowi – p.o. Kierownika Działu Inwestycji i Remontów, który pilotuje sprawę gazyfikacji Naszego Sołectwa od 2015 r., Maciejowi Tkaczykowi – Kierownikowi Działu Obsługi Klienta…, Marcinowi Woźnicy – Doradcy ds. Rozwoju Rynku i Dariuszowi Meyerowi oraz Dariuszowi Mikołajczakowi – Projektantom reprezentującym Prywatne Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Gazsystem z Nowych Bielic. Obaj Panowie są dzisiaj z nami! I podzielą się spostrzeżeniami z pracy nad dokumentacją projektową!

            Blisko 320 materiałów na stronie www.suchakoszalinska.pl, to najlepszy dowód na to przez co razem przeszliśmy i jaki dało to efekt!

            I na koniec! „Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Sucha Koszalińska  w 2018 r., w tym z wykonania „Planu finansowo-rzeczowego Sołectwa Sucha Koszalińska za rok 2018””, złożyłem na posiedzeniu Rady Sołeckiej Sołectwa Sucha Koszalińska, odbytym 25 lutego 2019 r.

            Na 2019 r. mamy do wykorzystania 8.470,oo zł.

            Dziękuję!  Ryszard Wątroba

 

Kontakt

Sołtys: Marcin Jaruga, tel. 532 791 983
soltys.suchakoszalinska@gmail.com
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Group