Sprawozdanie merytoryczne 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI SUCHA KOSZALIŃSKA
ZA OKRES 1.01.2011 – 31.12.2011

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Pełna nazwa
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska

2. Data rejestracji
9 stycznia 2008 r.

3. Siedziba
76-003 Sucha Koszalińska
ul. Koszalińska 47

4. Numer konta bankowego
Bank Ochrony Środowiska o/Koszalin
Rachunek bieżący: 72 1540 1043 2104 8105 8936 001
Rachunek pomocniczy (1) – 45 1540 1043 2104 8105 8936 002
Rachunek pomocniczy (2) – 18 1540 1043 2104 8105 8936 003
KRS: 296669
NIP: 499 056 36 83

5. Struktura organizacyjna
ZARZĄD:
Prezes Stowarzyszenia: Tomasz Tesmer
Z-ca Prezesa: Tadeusz Banaśkiewicz
Skarbnik: Krystyna Tesmer
Sekretarz: Elżbieta Niedbała
Członek:  Jadwiga Cieślik
Członek: Ryszard Gniadek

KOMISJA REWIZYJNA:
Przewodniczący: Waldemar Blinstrub
Członek: Katarzyna Wojtan
Członek: Ryszard Jarząbek 

 II. OPIS DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI – CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

1. Cele statutowe
a) inicjowanie i kierowanie działań społecznych, edukacyjnych i gospodarczych na rzecz rozwoju oświaty, kultury, nauki, sportu i rekreacji,
b) wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki,
c) inspirowanie działań na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej,
d) współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i podmiotami, których pomoc organizacyjna i finansowa może przyczynić się do rozwoju wsi, regionu,
e) popieranie i wspomaganie inicjatyw młodzieżowych,
f) wypoczynek dzieci i młodzieży, krajoznawstwo i turystyka społeczna,
g) działania na rzecz aktywizacji społecznej i kulturalnej młodzieży,
h) aktywizacja ludzi starszych, integracja międzypokoleniowa,
i) inspirowanie do działań na rzecz rozwoju przedsiębiorstw, alternatywnych źródeł dochodu gospodarstw oraz tworzenie nowych miejsc pracy,
j) poprawa standardu życia społeczności wiejskiej,
k) pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturalnej,
l) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim,
m) realizowanie wniosków i postulatów członków Stowarzyszenia, w granicach dozwolonych prawem.

2. Opis działalności stowarzyszenia za rok 2011

Zgodnie z celami organizacji Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska podjęło się szeregu działań mających na celu rozwój wsi Sucha Koszalińska.
Zgodnie z ustaleniami Walnego Zebrania Członków z dnia 15 stycznia 2011 r. Zarząd podjął próbę znalezienia środków na tablice informacyjne opisujące działalność Stowarzyszenia oraz historii wsi Sucha Koszalińska. Przedstawiciele Zarządu szukali możliwości sfinansowania w/w inicjatyw w ramach konkursów ofert ogłaszanych przez administrację krajową oraz tzw. środków „unijnych”. Niestety żaden z konkursów nie dawał możliwości pozyskania środków na powyższe działania. Nie udało się także pozyskać środków na tablicę informacyjną w ramach wniosku partnerskiego złożonego wspólnie z Gminną Organizacją Turystyczną w Sianowie. Zgodnie z sugestiami projekty realizowane przez Stowarzyszenie były w pierwszej kolejności kierowane do mieszkańców wsi Sucha Koszalińska.

W 2011 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska we współpracy z Urzędem Gminy i Miasta w Sianowie zapewniło funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Suchej Koszalińskiej. Dzięki wsparciu finansowemu Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie, w okresie październik-grudzień 2011 r. na świetlicy zatrudniony był pracownik, zajmujący się animacją społeczną dzieci i młodzieży (umowa o pracę z Urzędem Gminy i Miasta w Sianowie). Umowa na prowadzenie świetlicy wiejskiej przedłożona zostanie na okres marzec-listopad 2012 r. Nie podjęto próby rozbudowy świetlicy ze względu na niewielkie zainteresowanie społeczne daną inicjatywą. 

W roku 2011, podobnie jak miało to miejsce w roku poprzednim skupiono się na pozyskiwaniu środków zewnętrznych umożliwiających rozwój wsi jak i samej organizacji. W tym celu opracowano 8 wniosków, z których 2 otrzymały dofinansowanie. Dodatkowo kontynuowano projekt „Sianowski Inkubator Ekonomii Społecznej”, rozpoczęty 1.10.2011 r. Było to projekty:

1.  „Młodzieżowe Centra Edukacyjne w Gminie Sianów” - dofinansowany ze środków Województwa Zachodniopomorskiego i Gminy Sianów, w łącznej kwocie 17 600,00 zł (Woj. Zachodniopomorskie 12 600 zł, Gmina Sianów 5 000 zł). Projekt zakładał podniesienie umiejętności i kwalifikacji z zakresu języka obcego oraz matematyki wśród dzieci z miejscowości Sucha Koszalińska, Skibno oraz Skwierzynka.

2.  „Sianowski Inkubator Ekonomii Społecznej” – dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w kwocie 517 910,15 zł (49 960 zł w 2010 r.). Przedsięwzięcie zakładało wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne dla 12 Podmiotów Ekonomii Społecznej działających na terenie Gminy Sianów. Zadanie realizowane w partnerstwie z Gminą Sianów obejmowało m.in. pomoc infrastrukturalną, szkoleniową, księgową, prawną i marketingową.

3. „Liderzy lokalni Gminy Sianów” - dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w kwocie 42 280 zł. Przedsięwzięcie zakładało podniesienie kwalifikacji społecznych 20 aktywnie działających mieszkańców Gminy Sianów do prowadzenia animacji społecznej na poziomie lokalnym. W ramach zadania zorganizowane zostały zajęcia obejmujące m.in. warsztaty kreatywności, autoprezentacji, pracy w grupie, pierwszej pomocy czy animacji czasu wolnego. Proponowane zajęcia odbywały się w wybranych miejscowościach Gminy Sianów. Udział w zajęciach wzięły 3 osoby z Miejscowości Sucha Koszalińska.

Projekty złożone przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska, które nie otrzymały dofinansowania obejmowały zagadnienia:

1. „Letnia szkoła tradycji i rękodzieła ludowego ” – projekt złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zakładał organizację zajęć warsztatowych z zakresu hafciarstwa, malarstwa i rzeźbiarstwa dla dzieci i młodzieży. Wartość projektu 10 180,00 zł, kwota wnioskowana 7 500,00 zł.

2. „Cool school” - projekt złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zakładał organizację zajęć z języka obcego, połączonego z warsztatami teatralnymi i logopedycznymi dla dzieci i młodzieży. Wartość projektu 12 950,00 zł, kwota wnioskowana 10 250,00 zł.

3. „Sianowski Inkubator Organizacji Pozarządowych” – projekt złożony do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, zakładał prowadzenie animacji społecznej oraz wsparcie dla 10 organizacji pozarządowych z terenu Gminy Sianów.

4. „StroNGO” - projekt złożony wspólnie z Fundacją Nauka dla Środowiska do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 5.4.2. Przedsięwzięcie zakładało wzmocnienie potencjału 60 organizacji pozarządowych posiadających swoją siedzibę na terenie miasta Koszalin oraz Powiatu Koszalińskiego oraz uruchomienie 2 lokalnych centrów wsparcia organizacji pozarządowych. Wartość projektu 1 007 806,00 zł, kwota wnioskowana 1 007 806,00 zł.

5. „Aktywne społeczeństwo” – projekt złożony do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach działania 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zakładał przygotowanie 15 osób z terenów wiejskich Gminy Sianów do prowadzenia animacji społecznej na poziomie lokalnym. Wartość projektu 48 275,00 zł, kwota wnioskowana 48 275,00 zł.

6. „Stawiam na prace” – projekt złożony do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach działania 6.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zakładał podniesienie zdolności zatrudnienia 10 osób w wieku 18-34 lata i przygotowanie ich do podjęcia pracy poza rolnictwem. Wartość projektu 49 170,00 zł, kwota wnioskowana 49 170,00 zł.

W 2011 r. członkowie Stowarzyszenia podjęli także dyskusję na temat przyszłości Szkoły Podstawowej w Suchej Koszalińskiej. W tym celu 17 grudnia 2011 r. zorganizowano spotkanie członków organizacji z przedstawicielami „Stowarzyszenia Na Dom Sucha Koszalińska”, Radą Rodziców, nauczycielami i mieszkańcami wsi Sucha Koszalińska. Efektem rozmów była wstępna decyzja o niewłączaniu się organizacji w proces przejęcia i prowadzenia Szkoły Podstawowej w Suchej Koszalińskiej.

3. Opis działalności Zarządu za rok 2011

Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska, zgodnie z postanowieniami statutu w 2011 r. odbył 4 posiedzenia, podejmując 2 uchwały:
1. Uchwała nr 1/2011 z dnia 15.01.2011 r. w sprawie przyjęcia Wiktora Wątroba w skład Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska .
2. Uchwała nr 2/2011 z dnia 31.03.2011 r. w sprawie aneksu do planu kont.

4. Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków w 2011 r. miało miejsce w dniu 15 stycznia 2011 r. zwołane zostało zgodnie z postanowieniami statutu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska. Walne zebranie podjęło 6 uchwał dotyczących:
1. Uchwała nr 1/2011 z dnia 15.01.2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska za rok 2010.
2. Uchwała nr 2/2011 z dnia 15.01.2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia Na Recz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska za rok 2010.
3. Uchwała nr 3/2011 z dnia 15.01.2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2010.
4. Uchwała nr 4/2011 z dnia 15.01.2011 r. w sprawie wyboru zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska.
5. Uchwała nr 5/2011 z dnia 15.01.2011 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska.
6. Uchwała nr 6/2011 z dnia 15.01.2011 r. w sprawie wyboru władz Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł oraz informacją o poniesionych kosztach

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 528 450,52
Składki brutto określone statutem 280,00
Dotacje 527 830,15
Inne przychody 340,47

 

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 528 365,91
Koszty realizacji projektu „Sianowski Inkubator Ekonomii Społecznej” 457 950,15
Koszty realizacji projektu „Liderzy Lokalni Gminy Sianów” 42 280,00
Koszty realizacji projektu „Młodzieżowe Centra Edukacyjne w Gminie Sianów” 17 670,76
Koszty obsługi bankowej 235,00
Koszty administracyjne 230,00

 

Prowadzona przez Stowarzyszenie działalności w całości mieści się w działalności nieodpłatnej, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Kontakt

Sołtys: Ryszard Wątroba, 604 400 355
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Morska 4/1
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Press