Młodzieżowe Centra Edukacyjne w Gminie Sianów

Młodzieżowe Centra Edukacyjne w Gminie Sianów to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska oraz Gminę Sianów, współfinansowany przez Województwo Zachodniopomorskie.


Głównym założeniem projektu było podniesienie kwalifikacji i umiejętności wśród 30 dzieci, z terenów wiejskich Gminy Sianów, w wieku 10-12 lat oraz stworzenie warunków do zniwelowania powstałych różnic edukacyjnych pomiędzy dziećmi ze wsi i miasta.

Założenie osiągnięto poprzez organizację zajęć edukacyjnych z języka angielskiego oraz matematyki w trzech miejscowościach Gminy Sianów tj. Sucha Koszalińska, Skibno oraz Skwierzynka. Z proponowanych w ramach projektu zajęć z języka angielskiego skorzystało łącznie 48 osób, z matematyki łącznie 43 osoby. Tak duża liczba dzieci spowodowana była szeroką akcją promocyjną przeprowadzoną na poziomie lokalnym, olbrzymim zainteresowaniem młodzieży proponowanymi zajęciami oraz koniecznością uzupełniania grup szkoleniowych na wypadek nieobecności osób, które zadeklarowały udział w zajęciach. Średnia liczba dzieci na zajęcia z języka angielskiego w jednej miejscowości wyniosła dzięki temu nieco ponad 10 osób (10,68), z matematyki nieco ponad 11 osób (11,56). Stała liczba odbiorców zajęć (co najmniej 85% obecności) to 31 osób na zajęciach z języka angielskiego oraz 32 osoby na zajęciach z matematyki. 

W ramach zadania przeprowadzono łącznie w 3 miejscowościach 144 godziny zajęć z języka angielskiego oraz 144 godziny zajęć z matematyki. Z przeprowadzonych na zakończenie projektu badań wynika, iż 94,03% uczestników ocenia zajęcia bardzo dobrze (wyniki z ankiety na poziomie 5-6 w skali 1-6) a aż 89,55% uczestników sama wskazuje podniesienie swoich kompetencji na poziomie 5-6 w skali od 1 do 6, na 4 ocenia się 7,46%, na 3 tylko 2,99%. Nikt nie wskazał ocen na poziomie 1-2.

Zgodnie z przesłankami projektu przeprowadzono test początkowy i końcowy celem zbadania poziomu wiedzy i zweryfikowania jej na zakończenie projektu. Średni wynik testu początkowego na zajęciach z języka angielskiego wyniósł 26,69%, końcowego na poziomie 66,24%. Średni wynik testu początkowego  na zajęciach z matematyki wyniósł 41,49%, końcowego na poziomie 70,09%. Przytoczone dane statystyczne świadczą, iż młodzież podniosła swoje kwalifikacje a założone cele i rezultaty zostały osiągnięte (wynik testu z matematyki lepszy o 28,6%, z języka angielskiego o 39,56%, przy zakładanym w projekcie wskaźniku 25%).


Kontakt

Sołtys: Ryszard Wątroba, 604 400 355
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Morska 4/1
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Press